MASUD GHARAHKHANI LANSERER NORGE I MITT HJERTE PÅ DRAMMEN BIBLIOTEK FREDAG 14. OKTOBER KL. 19.00.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Som femåring flyktet Masud med familien fra krig i Iran til asylmottak i Norge. I dag er han den nest høyest rangerte etter Kon­gen. Dette er hans historie, som samtidig er en historie om landet vårt.
Den strabasiøse flukten fra Teheran end­te i bygda Skotselv ved Drammen. Her ble familien tatt imot av naboer som brydde seg. Men i bygda fantes det også nynazis­ter. Fortsatt møter Masud Gharahkhani hets fra høyreekstremister.

I denne boka hyller han det Norge som ga ham mulighetene, det demokratiet han er satt til å fremme og det mangfoldet han nå er blitt vårt fremste symbol for.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Når drømmer blir til virkelighet!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Torsdag 29. september kl 15.00 var det offisiell overtakelse og åpning av nytt klubb- og bydelshus på Øren. Den etterlengtede dagene ble behørig feiret med , høye stettglass, pølser, kake og blide fjes.

Rektor ved Øren skole, Renate Blomli Winnes fikk æren av å åpne det flunkende nye bydelshuset tett etterfulgt av gratulasjoner fra Stortingspresident Masud Gharahkhani

Han gratulerte også alle innbyggerne på Øren med dagen og håpet at bydelshuset ville bli et komplett livsløpsanlegg.

Roar Bogerud, styreleder i Viken Idrettskrets gratulerte Drammens Ballklub og takket samtidig idrettslag, Drammen kommune og Drammen idrettsråd som har sett mulighetene for å samskape, eller «kommune 3.0» som det heter.

En har gått fra en kommune som formaner innbyggerne, via der innbyggerne stiller krav til kommunen, til en kommune hvor en må finne løsninger sammen. Kanskje Drammensidretten og Drammens Ballklubb nå har blitt idrett 3.0, avslutter han.

Drammen idrettsråd og Drammen kommune gratulerte Drammens Ballklubb med nytt bydelshus eller som det stod på den knallgule inngangsdøra ,«Huset på banen»

Med to nye E-sport rom i 2 etg var det gledelig å kunne bidra til Ballklubbens prosjekt «E-sport som inkluderingsarena»

Drammen idrettsråd gratulerer Drammens Ballklubb, skole, frivillighet og alle innbyggerne på Øren med nytt bydelshus og håper det blir den møteplassen dere drømmer om.

1,7 millioner til aktiviteter for barn og unge | Drammen kommune

Aktive lokalsamfunn, Barn og ungdom | Skal utvikle «Svelvikmodellen»: – Stor respekt for samfunnsoppdraget vi nå påtar oss (svelviksposten.no)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Søknad om treningstider i Åssiden fotballhall høsten 2022-vinteren 2023.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Da nærmer det seg sesong for innendørs fotball i Åssiden fotballhall og Drammen kommune sender nå ut søknadsskjemaet som skal benyttes for årets tildeling av halltider.

OBS! Det er en kort søknadsfrist: søndag, 9. oktober, 2022. Det er for at vi skal ha tid til å fordele og informere brukerne om treningstider før oppstart 1. november. Sesongen dere da søker om gjelder for 1/11 – 2022 til 30/4 – 2023.  Hvis noen vil starte før, må dere si i fra i søknadskjemaet. Hver klubb sender en felles søknad for de lagene som skal trene i hallen. Ansvarlig for å søke er sportslig leder, eller den klubben har bemyndiget til dette.

Ansvaret for fordelingen, vil ligge i Idrettsavdelingen i samarbeid med Drammen Idrettsråd. I etterkant av fristen vil idrettslagene som søker innkalles til et møte hvor det legges opp til at idrettslagene skal samarbeide om å fordele treningstider.

Som i de andre kommunale idrettshallene, vil det være barn og unge som vil ha prioritet med hensyn til kjernetiden (kl. 17-20).

Fortsett å lese «Søknad om treningstider i Åssiden fotballhall høsten 2022-vinteren 2023.»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Utviklingsstipend 2022, kriterier, prosedyrer og søknadsfrist.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med UTVIKLINGSSTIPENDIET er å gi økonomisk støtte til talentfulle unge utøvere som ønsker å satse seriøst videre på sin idrett – og som har en utviklingsplan og målsetting for egen karriere. Utviklingsstipendiet tildeles etter følgende retningslinjer:

1: Drammen kommune deler hvert år ut minimum to utviklingsstipendier til minst én jente og én gutt. Tildelingene skal være på inntil kr. 20.000,- pr. stipend.
2. Utviklingsstipendiet er Drammen kommunes bidrag til talenter i alderen 15 til 20 år.
3. Betingelsene for tildeling av stipendiet er at utøveren tilhører eliten i sin idrettsdisiplin, samt at utøveren skal representere en Drammensklubb / lag / forening. Utøveren skal primært være bosatt i Drammen, men unntak kan gis. Studenter som midlertidig er bosatt andre steder er fullverdige kandidater.
4. Stipendiet utdeles for 1 år. Tidligere stipendiater er fullverdige kandidater ved nytt tildelingsår.
5. Drammen Idrettsråd avgjør hvem som skal motta stipendiet på bakgrunn av innkomne søknader fra byens klubber / lag / foreninger.
6. Drammen Idrettsråd har ansvaret for at klubber / lag / foreninger gjøres kjent med stipendordningen – samt betingelsene for denne.
7. Søknadsfrist for dette året er satt til 10.november 2022.

Begrunnet og dokumentert søknad SKAL sendes inn på dette skjemaet:

Søknadsskjema Utviklingsstipend 2022 – Et samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Idrettsråd (jotform.com)

FRIST FOR INNSENDING 10 NOVEMBER!!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idrettslag i Drammen, anleggsønsker og behov, en kartlegging. Utvidet svarfrist!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen kommune har igangsatt arbeidet med å utarbeide en Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Drammen idrettsråd orienterte om dette arbeidet under temaplankonferansen på Scandic Ambassadeur hotell i Drammen 31 mai.

Et av innspillene som kom fram i den konferansen var et ønske om å kartlegge status på anleggsbehovene i Drammen. DIR gjennomførte en tilsvarende undersøkelse høsten 2020, den har vært et nyttig verktøy for oss siden, men det er på tide å få en oppdatert status, noe dette skjemaet som dere finner link til under, vil gi oss.

Vi ber derfor alle idrettslag om å melde inn sine anleggsønsker i dette skjemaet. Idrettslag som har flere anlegg på tegneblokka, må sende inn et skjema for hvert anlegg. Det er lagt inn funksjonalitet for dette på slutten av skjemaet.

Nytt i dette skjemaet er Behovsvurderinger, dette for å sikre at idrettslaget har hatt gode interne diskusjoner rundt anlegget og at anleggsønsket er godt forankret i egen klubb.

Vi ber om at idrettslagene sender inn sine skjemaer innen fredag 14 oktober.

Her er skjemaet: Behovsanalyse anleggsplaner/ ønsker i Drammen (jotform.com)

Lykke til!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Frivillighetsprisen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen kommune har et stort og mangfoldig frivillig organisasjonsliv og mange ildsjeler som engasjerer seg i sitt lokalmiljø og for sine hjertesaker. Frivillighetskraften bidrar til livskvalitet og nyskaping, og er en av grunnpilarene i samfunnet vårt. Vær med å nominere kandidater til årets frivilligpris for Drammen kommune. Nominer din kandidat innen 10. oktober 2022.

Les mer og nominer din kandidat her.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Vil du bidra til utvikling av eget nærmiljø?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de 10 kommunedelene. Nærutvalgene består av 11 medlemmer; 8 innbyggere og 3 politikere.

Hensikten med nærutvalgene er å skape lokalt engasjement og at lokalmiljøet får synliggjort og gjennomført saker i sitt lokalmiljø. Medlemmene i nærutvalget møtes fire ganger i året.

Nærutvalgsordningen ble startet i 2021. Det er ingen andre kommuner i Norge som har tilsvarende ordning, og som medlem av nærutvalget er du derfor med på å utvikle noe helt nytt.

Idretten trenger personer som bidrar med innsikt og erfaring i sine kommunedeler, vi oppfordrer derfor at idrettslagene sprer denne muligheten videre til sine medlemmer.

Les mer og søk her: Vil du bidra til utvikling av eget nærmiljø? | Drammen kommune

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idrettsforeningen Birkebeineren på lag med Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

IBK er Krokstadelvas største forening som er godt kjent og respektert i lokalmiljø og næringslivet. Fokuset på utstrakt samfunnsarbeid har gradvis vokst frem de siste årene og de erfarer at dette er en vin-vinn-situasjon både for lokalmiljøet og IBK.

Idrettslaget slutter seg til målsettingen om trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i Aktive Lokalsamfunn.

"Den felles forankrende målsettingen i Aktive Lokalsamfunn er forenelig med IBK’s grunnverdier der fysisk aktivitet, glede, helse og sosialt fellesskap står sentralt". Erik Arve(Styreleder IBK)

IBK har besluttet at de nå ønsker å satse på oppstart av modellen Aktive Lokalsamfunn. Dette vil være et springbrett for å utvikle IBK som samfunnsaktør og målsetting om å etablere og utvikle Aktive Lokalsamfunn i Krokstadelva i samarbeid med Eknes, Krokstad og Stenseth skole og barnehager. Det er allerede etablert en styringsgruppe som skal jobbe for å utvikle modellen.

Fortsett å lese «Idrettsforeningen Birkebeineren på lag med Aktive Lokalsamfunn!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

«MIF for alle»+ skole = Ungdom i Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Fra venstre: Eivind Knudsen(Hovedutvalgsleder helse, sosial og omsorg)Janne C Hafskjold(Sissi, Drammen idrettsråd) Styreleder Per Burud(Drammen idrettsråd) Aktivitet og samfunnsutvikler Dina K Skaare Mølmen (Mjøndalen IF) og styreleder Inger Rojahn Opdal( Mjøndalen IF)

Drammen idrettsråd og Drammen kommune kom på helt uventet besøk til Mjøndalen IF midt under gruppeledermøte med gavetildeling for videreutvikling av Aktive Lokalsamfunn.

Mjøndalen IF har en målsetning om at alle barn og unge i lokalsamfunnet skal få mulighet til å delta på idretts- og aktivitetsarenaer som bidrar til inkludering, fremmer fysisk og psykisk helse og legge til rette for trygge og aktive oppvekstvillkår.

Mjøndalen IF med «MIF for alle» samarbeider tett med sine nærskoler Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Veiavangen skole om blant annet fysisk aktivitet i skolen.

Mjøndalen idrettsforening og Veiavangen ungdomsskole har nå et felles mål om å etablere møteplass og miljøkvelder for ungdom i både skole- og idrettslokaler.
Sammen ønsker de å gi ungdommene en helhetlig, sosial arena for å knytte relasjoner på tvers av alder, klassetrinn og sosial tilhørighet. Her vil det jobbes for et bredt spekter av aktiviteter på ungdommenes premisser.

«Mjøndalen IF og Veiavangen Ungdomsskole ønsker å ta et felles ansvar for ungdom i eget lokalsamfunn».

Fortsett å lese ««MIF for alle»+ skole = Ungdom i Aktive Lokalsamfunn!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram