INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd innkaller herved til ordinært årsmøte for 2023:

 • DATO: TIRSDAG 25. april 2023
 • STED: Huset på banen, Drammens Ballklubb. Øren. Drammen
 • START: Kl. 18.00

Dagsorden ifølge NIFs lover:

 • Godkjenne de frammøtte representanter.
 • Godkjenne innkallingen, forretningsorden og saklisten.
 • Velge dirigent(er) og møtesekretær(er), samt to representanter til å underskrive protokollen.
 • Behandle idrettsrådets årsberetning.
 • Behandle idrettsrådets regnskap for 2022, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 • Behandle idrettsrådets forslag til arbeidsprogram (handlingsplan) for 2023-2024 samt orientere om det kommende arbeidet med Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Vedta idrettsrådets budsjett for 2023.
 • Foreta valg i henhold til DIRs lov.
Fortsett å lese «INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Tror du at du vet hva Drammensidretten driver med? Da må du tro om igjen!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Som Norges eneste idrettslag arrangerer Strømsgodset IF med «Ekte Kjærlighet på Gulskogen» Kunsterklubb ved Rødskog skole. I samarbeid med løsningorientert og fremovlent rektor er alt mulig. Oppstart av «Kunstklubb» med 20 elever fra Rødskog og Gulskogen skoler fant veien til et herlig tilbud drevet av damer med fullkommen forståelse for barn, ungdom, kunst og kreativ nyskapning!
Nytt av året arrangerer Strømsgodse IF bydelskafe. Dette er en sosial møteplass for ALLE. Menneskemøter på tvers av generasjoner bygger fellesskap og samhold i kommunedelen.

Visste du at idrettslag i Drammen samarbeider tett med tilsammen 35 skoler og bidro i 2022 til at over 8000 barn og unge fikk ukentlig aktivitet? Visste du at Solberg Sportsklubb har etablert et samarbeid med Killingrud U skole, Solberg skole og Pensjonsistforbundet Buskerud? «Sammen om Ælva» tråkker til og vil jobbe for å tilrettelegge for aktive barn og unge i tillegg til generasjonsmøter.

Visste du at flere idrettslag har etablert åpent klubbhus for barn og unge?

Svelvik IF E-sport har Multigamer klubb på onsdager. Tilbudet er gratis og åpent for alle i barneskolealder, med mål om å skape en trygg møteplass for barna og unge. Her fokuserer de på aktivitetsglede, samtidig som barn vil lære om forskjellige typer spill, konsoller, esport, personvern og nettvett. Foreldre oppfordres også til å delta!

Gjennom Åpen hall for 2022 kunne over 2450 barn og unge boltre seg i et hav av ulike aktiviteter, treffe venner, bli kjent med nye venner og finne sin plass i eget lokalmiljø.

Mjøndalen IF som Drammens eneste klubb har språk kafe for nyinnflyttede, godt representert av ukrainere. Her kan mennesker bli kjent i sitt lokalmiljø, lære seg språk, norske mattradisjoner, sosiale koder og bidra med kunnskap og ressurser de selv har med seg.
Har du noen gang hørt om ski-fotball? Konnerud IL arrangerer gratis tilbud for ungdom.

Fortsett å lese «Tror du at du vet hva Drammensidretten driver med? Da må du tro om igjen!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idrettsrådets høringsinnspill til kommuneplanens arealdel.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Demografi; sitat fra planbeskrivelsen:

I planperioden og framover vil andelen eldre over 67 år øke sterkt. Antall 80-åringer vil dobles frem mot 2040.

Idretten har gjennom idrettslag i alle kommunedeler etablert den systematiske modellen Aktive lokalsamfunn. Aktive Lokalsamfunn er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Seniortilbud er en viktig del av arbeidet og Drammen idrettsråds samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet Buskerud sikrer at arbeidet er målrettet og at organisasjonene samarbeider om hva, hvor og hvordan slik at tilbudene til denne målgruppen blir så gode som mulig.

Arbeidet bidrar betydelig til å oppnå målet man beskriver i planbeskrivelsen:

Gode levekår og livskvalitet for innbyggerne er avhengig av at alle har muligheter for passende arbeid, boliger tilrettelagt for alle livsfaser, møteplasser og områder som stimulerer til aktivitet og fellesskap. Dette er sentrale premisser for kommuneplanarbeidet.

Les hele innspillet under:

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Anleggskonferanse i Bærum: Å BYGGE IDRETTSANLEGG ER ET LAGSPILL – Hvordan spille hverandre gode?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Anleggskonferansen arrangeres av Viken idrettskrets i samarbeid med Viken fylkeskommune, Bærum idrettsråd og Bærum kommune.

imageu45qc.png

Her i Norge er de fleste idrettsanlegg resultat av et godt samspill mellom Norsk Tipping, staten ved Kulturdepartementet, fylket, kommuner, idrettsråd og idrettslag. I Bærum kommune finner vi mange gode eksempler på slike anlegg. Under konferansen vil vi besøke noen av dem og få høre mer om samspillet mellom kommunen og idretten. Vi vier også tid til å se på bærekraftige løsninger for fremtiden på anleggsfeltet.

Last ned hele innbydelsen her.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Forslag på medlemmer til DIRs styre for perioden 2023-2025

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det nærmer seg årsmøte for 2023. Datoen er 25. april og stedet er Drammen Ballklubbs nye klubbhus, «Huset på banen» på Øren i Drammen.

Etter at fjorårets årsmøte vedtok overgang til to årige årsmøteperioder vil alle styremedlemmer som velges på dette årsmøtet velges for to år!

Følgende medlemmer er på valg:

Forslag til nye kandidater sendes inn på dette skjemaet: Skjema for innsending av kandidater til Drammen idrettsråds styre 2022-2023 (jotformeu.com)

Frist for innsending er mandag 24 mars.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

NY utlysning til Aktiv i idrettslag for 2023 (inkluderingsordningen)

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Søknadsfrist 10 februar

Aktiv i idrett (Inkludering i idrettslag) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) via NIF der målet er å få flere barn og unge skal få delta i idrettslag og oppleve idrettsglede

Dette er en tilskuddsordning idrettslag i Drammen kan søke på for å tilby aktivitet som er åpne for barn og unge mellom 6- 19 år.

Drammen Idrettsråd forvalter denne ordningen og utlyser ny søknadsrunde for 2022.
Nye idrettslag som ønsker å søke tilskuddsordningen, oppfordres til å ta kontakt med DIR i forkant av søknadsfrist. Idrettslag oppfordres  til å gjøre seg godt kjent med søknadskriteriene.

Hvem kan søke?
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) Det er kun idrettslag i Drammen som kan søke til Drammen Idrettsråd.

Mål og målgrupper:
Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag. Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

Søknadsberettigede tiltak:
1. Ukentlig idrettstilbud
2. Idrettsaktivitet over en kort periode(Eks: kursrekke)
3. Åpen hall
4. Ferieaktivitet eller engangstiltak
5. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag
6. Andre tiltak/aktiviteter som inkluderer målgruppen. Eks: Idrettskontakt

NB! Dersom idrettslaget søker om idrettskontakt, er det egne kriterier for dette. Idrettskontakt • Drammen Idrettsråd (drammenir.no)
 

Kriterier
Tiltaket skal være åpent for alle barn og unge å delta på, ikke bare for idrettslagets medlemmer
Tiltaket skal være gratis eller lav kostnad
Tiltaket skal organiseres lokalt og foregå i nærmiljøet det rekrutteres fra
Tiltaket skal søke å nå målgruppen som beskrevet over
Tiltaket skal være forankret i styret ved styrevedtak i tillegg til å ha en inkluderingsansvarlig
Det skal ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltagelse i aktivitetene.
Krav til politiattest

Fortsett å lese «NY utlysning til Aktiv i idrettslag for 2023 (inkluderingsordningen)»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Økonomi som barriere for deltakelse i idrettslag!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Frist for innsending: 1. februar!

Drammen kommune har i mange år vært en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Drammen kommune står ovenfor store fattigdomsutfordringer når det gjelder barn og unge fra lavinntektsfamilier som faller utenfor aktivitet med bakgrunn i økonomiske barrierer. Drammen idrettsråd etterlyser et politisk vedtak som støtter Drammensidrettens utfordringer rundt økonomi som barriere.

Dette er en samfunnsutfordring frivilligheten ikke kan løse alene, men vi skal være en del av løsningen. Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett, og gjøre det lettere for alle å delta uavhengig av familiens økonomi. 

 I den forbindelse ønsker Drammen idrettsråd at idrettslag bidrar med relevant informasjon som kan synligjøre utfordringer og gode tiltak idrettslag gjør og som eventuelt kan deles videre.

Følg link for innspillskjema: Økonomi som barriere for deltagelse i idrettslag

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Drammen idrettsråd utlyser NY søknadsrunde for Aktiv i idrettslag(inkludering)

FacebooktwittermailFacebooktwittermail


Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrettslagets aktivitet. Målgruppene er barn og unge med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt.

Målgruppe:
Idrettslag som planlegger å søke på ordningen i 2023.

For å sikre at idrettslagene blir kjent med søke- og rapporteringsprosessen for ordningen innkalles det til et informasjonsmøte der idrettslagene vil bli presentert for rammene for ordningen.

Hvem skal delta fra idrettslaget?
Inkluderingsansvarlig, idrettskontakt, styremedlem etc

Hvem kan søke?
Idrettslag i Drammen som er medlem av Norges idrettsforbund.

Informasjon om: Søknadsprosess, søknadsberettigede tiltak, kriterier og målgruppe.  Søknads- og rapporteringsfrister for 2023.

Dato: 19.01
Tidspunkt: 18.00-19.30
Sted: Idrettens hus, Schwartsgt 6A, 3 etg, 3043 DRAMMEN

NB! For å kunne søke tilskuddsordningen for 2023, bør idrettslaget å stille med minst en representant på dette møtet!! 

Følg link for påmelding: Påmelding Informasjonsmøte for idrettslag (jotform.com)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Fornyet prosess for Utviklingsstipend 2022/23, kriterier, prosedyrer og søknadsfrist.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med UTVIKLINGSSTIPENDIET er å gi økonomisk støtte til talentfulle unge utøvere som ønsker å satse seriøst videre på sin idrett – og som har en utviklingsplan og målsetting for egen karriere. Utviklingsstipendiet tildeles etter følgende retningslinjer:

1: Drammen kommune deler hvert år ut minimum to utviklingsstipendier til minst én jente og én gutt. Tildelingene skal være på inntil kr. 20.000,- pr. stipend.
2. Utviklingsstipendiet er Drammen kommunes bidrag til talenter i alderen 15 til 20 år.
3. Betingelsene for tildeling av stipendiet er at utøveren tilhører eliten i sin idrettsdisiplin, samt at utøveren skal representere en Drammensklubb / lag / forening. Utøveren skal primært være bosatt i Drammen, men unntak kan gis. Studenter som midlertidig er bosatt andre steder er fullverdige kandidater.
4. Stipendiet utdeles for 1 år. Tidligere stipendiater er fullverdige kandidater ved nytt tildelings år.
5. Drammen Idrettsråd avgjør hvem som skal motta stipendiet på bakgrunn av innkomne søknader fra byens klubber / lag / foreninger.
6. Drammen Idrettsråd har ansvaret for at klubber / lag / foreninger gjøres kjent med stipendordningen – samt betingelsene for denne.
7. Søknadsfrist for dette året er satt til 15.februar 2023.

Begrunnet og dokumentert søknad SKAL sendes inn på dette skjemaet:

Søknadsskjema Utviklingsstipend 2022 – Et samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Idrettsråd (jotform.com)

FRIST FOR INNSENDING 15 FEBRUAR!!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

JULEHILSEN FRA DRAMMEN IDRETTSRÅD!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nok et år er på hell, og de fleste av oss er snart klare for juleferie.
Frivilligheten er en av bærebjelkene i samfunnet vårt, selve limet i lokalsamfunnet. Inneværende år har vært utfordrende for flere idrettslag med økte strømutgifter og frafall av frivillighet for å nevne noe. Når færre stiller opp, gjør det breddeidretten og barna våre sårbare. Vi trenger engasjerte og kompetente foreldre som stiller opp. Det er viktigere enn aldri før å ha aktive og interesserte frivillige

2022 har vært frivillighetens år. De frivillige er uvurderlig, og vi må aldri ta dette for gitt. Vi må dra med oss viktigheten av Drammens mange frivillige inn i 2023.

På tross av utfordringer har idrettslag og frivillighet gjort en formidabel jobb for barn og unge og innbyggere generelt.  Drammensidretten har vært lengre fremme i skoa enn de fleste andre kommuner.
Idrettslag og frivillige som hver dag engasjerer seg i lokalsamfunnet og bidrar til å styrke samhold, fellesskap og tilhørighet. Ildsjeler som hver dag bidrar til inkludering, skaper felles møteplasser og spre idrett- og aktivitetsglede til våre felles barn og unge. Drammensidretten har lang erfaring med å tilrettelegge for å inkludere barn og unge, forebygge ensomhet og bidra til at økonomiske barrierer ikke skal være til hinder for deltagelse. Disse erfaringene kommer godt med når vi nå står ovenfor et nytt år.

Fortsett å lese «JULEHILSEN FRA DRAMMEN IDRETTSRÅD!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram