NY utlysning til Aktiv i idrettslag for 2023 (inkluderingsordningen)

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Søknadsfrist 10 februar

Aktiv i idrett (Inkludering i idrettslag) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) via NIF der målet er å få flere barn og unge skal få delta i idrettslag og oppleve idrettsglede

Dette er en tilskuddsordning idrettslag i Drammen kan søke på for å tilby aktivitet som er åpne for barn og unge mellom 6- 19 år.

Drammen Idrettsråd forvalter denne ordningen og utlyser ny søknadsrunde for 2022.
Nye idrettslag som ønsker å søke tilskuddsordningen, oppfordres til å ta kontakt med DIR i forkant av søknadsfrist. Idrettslag oppfordres  til å gjøre seg godt kjent med søknadskriteriene.

Hvem kan søke?
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) Det er kun idrettslag i Drammen som kan søke til Drammen Idrettsråd.

Mål og målgrupper:
Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag. Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

Søknadsberettigede tiltak:
1. Ukentlig idrettstilbud
2. Idrettsaktivitet over en kort periode(Eks: kursrekke)
3. Åpen hall
4. Ferieaktivitet eller engangstiltak
5. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag
6. Andre tiltak/aktiviteter som inkluderer målgruppen. Eks: Idrettskontakt

NB! Dersom idrettslaget søker om idrettskontakt, er det egne kriterier for dette. Idrettskontakt • Drammen Idrettsråd (drammenir.no)
 

Kriterier
Tiltaket skal være åpent for alle barn og unge å delta på, ikke bare for idrettslagets medlemmer
Tiltaket skal være gratis eller lav kostnad
Tiltaket skal organiseres lokalt og foregå i nærmiljøet det rekrutteres fra
Tiltaket skal søke å nå målgruppen som beskrevet over
Tiltaket skal være forankret i styret ved styrevedtak i tillegg til å ha en inkluderingsansvarlig
Det skal ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltagelse i aktivitetene.
Krav til politiattest

Fortsett å lese «NY utlysning til Aktiv i idrettslag for 2023 (inkluderingsordningen)»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Økonomi som barriere for deltakelse i idrettslag!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Frist for innsending: 1. februar!

Drammen kommune har i mange år vært en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Drammen kommune står ovenfor store fattigdomsutfordringer når det gjelder barn og unge fra lavinntektsfamilier som faller utenfor aktivitet med bakgrunn i økonomiske barrierer. Drammen idrettsråd etterlyser et politisk vedtak som støtter Drammensidrettens utfordringer rundt økonomi som barriere.

Dette er en samfunnsutfordring frivilligheten ikke kan løse alene, men vi skal være en del av løsningen. Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett, og gjøre det lettere for alle å delta uavhengig av familiens økonomi. 

 I den forbindelse ønsker Drammen idrettsråd at idrettslag bidrar med relevant informasjon som kan synligjøre utfordringer og gode tiltak idrettslag gjør og som eventuelt kan deles videre.

Følg link for innspillskjema: Økonomi som barriere for deltagelse i idrettslag

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Drammen idrettsråd utlyser NY søknadsrunde for Aktiv i idrettslag(inkludering)

FacebooktwittermailFacebooktwittermail


Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrettslagets aktivitet. Målgruppene er barn og unge med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt.

Målgruppe:
Idrettslag som planlegger å søke på ordningen i 2023.

For å sikre at idrettslagene blir kjent med søke- og rapporteringsprosessen for ordningen innkalles det til et informasjonsmøte der idrettslagene vil bli presentert for rammene for ordningen.

Hvem skal delta fra idrettslaget?
Inkluderingsansvarlig, idrettskontakt, styremedlem etc

Hvem kan søke?
Idrettslag i Drammen som er medlem av Norges idrettsforbund.

Informasjon om: Søknadsprosess, søknadsberettigede tiltak, kriterier og målgruppe.  Søknads- og rapporteringsfrister for 2023.

Dato: 19.01
Tidspunkt: 18.00-19.30
Sted: Idrettens hus, Schwartsgt 6A, 3 etg, 3043 DRAMMEN

NB! For å kunne søke tilskuddsordningen for 2023, bør idrettslaget å stille med minst en representant på dette møtet!! 

Følg link for påmelding: Påmelding Informasjonsmøte for idrettslag (jotform.com)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Fornyet prosess for Utviklingsstipend 2022/23, kriterier, prosedyrer og søknadsfrist.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med UTVIKLINGSSTIPENDIET er å gi økonomisk støtte til talentfulle unge utøvere som ønsker å satse seriøst videre på sin idrett – og som har en utviklingsplan og målsetting for egen karriere. Utviklingsstipendiet tildeles etter følgende retningslinjer:

1: Drammen kommune deler hvert år ut minimum to utviklingsstipendier til minst én jente og én gutt. Tildelingene skal være på inntil kr. 20.000,- pr. stipend.
2. Utviklingsstipendiet er Drammen kommunes bidrag til talenter i alderen 15 til 20 år.
3. Betingelsene for tildeling av stipendiet er at utøveren tilhører eliten i sin idrettsdisiplin, samt at utøveren skal representere en Drammensklubb / lag / forening. Utøveren skal primært være bosatt i Drammen, men unntak kan gis. Studenter som midlertidig er bosatt andre steder er fullverdige kandidater.
4. Stipendiet utdeles for 1 år. Tidligere stipendiater er fullverdige kandidater ved nytt tildelings år.
5. Drammen Idrettsråd avgjør hvem som skal motta stipendiet på bakgrunn av innkomne søknader fra byens klubber / lag / foreninger.
6. Drammen Idrettsråd har ansvaret for at klubber / lag / foreninger gjøres kjent med stipendordningen – samt betingelsene for denne.
7. Søknadsfrist for dette året er satt til 15.februar 2023.

Begrunnet og dokumentert søknad SKAL sendes inn på dette skjemaet:

Søknadsskjema Utviklingsstipend 2022 – Et samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Idrettsråd (jotform.com)

FRIST FOR INNSENDING 15 FEBRUAR!!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

JULEHILSEN FRA DRAMMEN IDRETTSRÅD!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nok et år er på hell, og de fleste av oss er snart klare for juleferie.
Frivilligheten er en av bærebjelkene i samfunnet vårt, selve limet i lokalsamfunnet. Inneværende år har vært utfordrende for flere idrettslag med økte strømutgifter og frafall av frivillighet for å nevne noe. Når færre stiller opp, gjør det breddeidretten og barna våre sårbare. Vi trenger engasjerte og kompetente foreldre som stiller opp. Det er viktigere enn aldri før å ha aktive og interesserte frivillige

2022 har vært frivillighetens år. De frivillige er uvurderlig, og vi må aldri ta dette for gitt. Vi må dra med oss viktigheten av Drammens mange frivillige inn i 2023.

På tross av utfordringer har idrettslag og frivillighet gjort en formidabel jobb for barn og unge og innbyggere generelt.  Drammensidretten har vært lengre fremme i skoa enn de fleste andre kommuner.
Idrettslag og frivillige som hver dag engasjerer seg i lokalsamfunnet og bidrar til å styrke samhold, fellesskap og tilhørighet. Ildsjeler som hver dag bidrar til inkludering, skaper felles møteplasser og spre idrett- og aktivitetsglede til våre felles barn og unge. Drammensidretten har lang erfaring med å tilrettelegge for å inkludere barn og unge, forebygge ensomhet og bidra til at økonomiske barrierer ikke skal være til hinder for deltagelse. Disse erfaringene kommer godt med når vi nå står ovenfor et nytt år.

Fortsett å lese «JULEHILSEN FRA DRAMMEN IDRETTSRÅD!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Drammen har vært lengre fremme i skoene enn de fleste andre kommuner

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

35 skoler, 31 barnehager, 14 idrettsklubber og 40 inkluderingstiltak. Det er noen av tallene som viser hverdagen i Aktive lokalsamfunn i Drammen. Fredag møttes idretten og skolene

Ordfører Monica Myrvold Berg ønsket velkommen til samlingen om Aktive lokalsamfunn.

Aktive lokalsamfunn styrker skolene og det styrker idretten. Gjennom aktivitet, møteplasser og felles interesser møter mennesker hverandre i aktivitet. Fredag møttes 90 deltakere for å inspirere hverandre, lære av hverandre og dra nytte av hverandre i det videre arbeidet med Aktive lokalsamfunn i Drammen.

– Med Aktive lokalsamfunn tar vi et utvidet samfunnsansvaret, sa ordfører Monica Myrvold Berg da hun åpnet konferansen fredag.

– Gode og levende lokalsamfunn er med på å skape tilhørighet og livskvalitet gjennom hele livsløpet. Og samarbeid mellom kommune, skole og frivillighet er et gullegg, men det krever innsats fra alle parter, sa ordføreren foran et lyttende publikum.

Fortsett å lese «Drammen har vært lengre fremme i skoene enn de fleste andre kommuner»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

En hyllest til Drammensidrettens mange frivillige hverdagshelter!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

2022 er frivillighetens år. 5 des er FNs internasjonale dag for frivillighet. Frivilligheten er en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt.  Drammensidretten har en stor og mangfoldig frivillighet. Hvordan idretten hadde sett ut uten frivillige hender, er vanskelig å tenke seg. Tusen takk.

Tusen takk til Drammensidrettens mange ildsjeler og frivillige. Dere er uvurderlige.  Tusen takk til mammaer, pappaer, besteforeldre og alle dere som stiller opp for felles barn og unge dag ut og dag inn gjennom hele året. Dere er hverdagshelter.

Kioskvakt, kjøring, baking, vaffelsteking, hallvakt, styreverv, reiseleder og trenerverv. Listen er uendelig lang.

Frivillige som hver dag engasjerer seg i lokalsamfunnet og bidrar til å styrke samhold, fellesskap og tilhørighet. Ildsjeler som bidrar til inkludering, felles sosiale møteplasser og idrett- og aktivitetsglede.

Dere heier, klapper og roper mellom pølse- og loddsalg, dorulldugnader og rydding etter arrangementer.

Dere er selve limet i hverdagen og inspirerer til mestring, selvtillit, nye vennskap og glede.

Tusen takk til alle dere frivillige som er med på å holde hjula i gang til beste for barn og unge. Dere bidrar til å gjøre Drammen til en varmere og mer inkluderende kommune.

Hatten av. Dere er uvurderlige

Drammen idrettsråd

#Frivilliginnsats

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Anleggsundersøkelsen 2022

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Som en del av vårt arbeid med Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har Drammen idrettsråd hentet inn oppdaterte anleggsplaner og anleggsønsker fra kommunens 116 idrettslag.

Fra klubbene er det meldt inn 80 ulike anleggsbehov. Antallet er noe høyere enn hva som var tilfellet i en tilsvarende undersøkelse som idrettsrådet gjorde i 2020. Med den helt fraværende utviklingen som har vært av nye idrettsanlegg etter kommunesammenslåingen i 2020 akkumuleres det løpende et større og større behov.

Samlet kostnadsramme som er meldt inn er så langt i området 1,5 mrd. Det er ikke angitt kostnad for alle anleggene og de innmeldte størrelsene er ikke kvalitetssikret. Drammen idrettsråd trekker derfor ingen andre slutninger ut av dette enn at anleggsbehovet både i antall og kostnad er betydelig.

Fortsett å lese «Anleggsundersøkelsen 2022»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Innspill til Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd sender med dette en første runde med innspill i forhold til hvordan saken så langt er presentert fra kommunen og behandlet i våre organer. Oppdaterte innspill vil komme ved møtepunkter kommunen ønsker å ha med oss, uansett som senest i høringsperioden. 

Drammen idrettsråd er overbygging for 116 idrettslag i Drammen kommune med til sammen 27.291 medlemskap. Idrettslagene i Drammen er kommunens primærleverandør av folkehelse, inkludering og felleskap. Idretten skaper trivsel, stolthet, gode nabolag og utvikler sine nærmiljø.

Idretten i Drammen er en del av løsningen for visjonen om «et godt sted å leve». Ved i langt sterkere grad å understøtte idretten i kommunen vil Drammen både på kort og lang sikt få igjen mangegangen av den ressursinnsatsen som legges inn.   Se hele innspillet under:

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Hvordan kan ditt idrettslag bidra til å redusere økonomi som barriere for deltagelse i aktivitet?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen kommune er en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Med dagens økte levekostnader har idrettsrådet en økt bekymring for barn og unge i denne målgruppe.

Solidaritetsfondet er idrettsrådets egen ordning og vårt svar på «idrettsglede for alle»
Hovedmål: Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse og forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Gjennom å etablere lokale Solidaritetsfond kan idrettslaget bidra til:
Å støtte sårbare barn og unge med medlemskap/aktivitetsavgift/cupdeltagelse/ utstyr og aktivitet. Støtteordningen er tillitsbasert.

Solidaritetsfondet er ment som en delfinansiering / støtte til aktivitet i en økonomisk krevende situasjon. Det finnes også støtteordninger gjennom NAV, Flyktningtjenesten og andre tilskuddsordninger.
Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det er allikevel viktig å presisere at målet er at ingen barn og unge skal falle utenfor idrettens aktiviteter.

Gjennom å etablere Solidaritetsfondet ønsker vi å bidra til at idrettslag kan redusere terskelen for deltagelse og skape trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i Drammen. . Idrettsrådet ønsker å styrke idrettslag med hjelpeverktøy for å strukturere, synliggjøre og jobbe systematisk med inkludering i idrettslag. Flere idrettslag i Drammen har allerede etablert sine lokale Solidaritetsfond.

Alle idrettslag oppfordres til å jobbe med egen praksis i forhold til hvordan redusere kostnadsnivå .
Drammen idrettsråd oppfordrer idrettslag til å ta kontakt for mer informasjon om vårt Solidaritetsfond. Idrettslag som ønsker å etablere et slikt fond får tilgang til fondets logo, anbefalte kriterier i tillegg til veiledning og tips til hvordan Solidaritetsfondet kan tilføres midler.

Drammen idrettsråd oppfordrer idrettslag til å benytte verktøyet ALLEMED og gjennomføre ekurs om inkludering.


ALLEMED – ALLEMED Ung
E-kurs om inkludering (idrettsforbundet.no)

Ønsker ditt idrettslag og etablere lokalt Solidaritetsfond, ta kontakt med Drammen idrettsråd. Gå også inn på våre nettsider for ytterligere informasjon
Solidaritetsfondet • Drammen Idrettsråd (drammenir.no)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram