Fordeling av lokale aktivitetsmidler 2014

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd har ansvaret for den lokale fordelingen av LAM (Lokale Aktivitetsmidler). På DIRs årsmøte i mars ble prinsippene for årets fordelinglagt fram og godkjent. Videre innebærer vedtaket at Tildelingsutvalget i DIR lager forslag til fordeling som så vedtas av DIR-styret. Vårt siktemål er at dette skal kunne skje på styremøte primo oktober slik at klubbene kan få sine tildelinger utbetalt av NIF i løpet av oktober.

Kulturdepartementet (KUD) som tildeler disse pengene, setter fokus på at dette er aktivitets-midler, dvs støtte til å opprettholde og øke aktiviteten for barn og unge i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet. Det er lagenes primæraktiviteter (idrettstilbud) som skal støttes og ordningen skal bidra til å utløse frivillige ressurser i lagene.

Drammen Idrettsråd vil som tidligere år sørge for at det tilgjengelige beløpet blir fordelt til alle idrettslag i byen som har medlemmer i aldersgruppene 6 til 12 og / eller 13 til 19 år. Beløpet var for Drammens del i fjor på kr. 1.989.503,- og er i år på kr. 2.554,986,-.

Så vel KUD som NIF har presisert at de overordnede retningslinjene for fordelingen av midlene til de lokale idrettslagene er de samme i år som i fjor. Siktemålet til KUD og NIF er at midlene i størst mulig grad skal fordeles til konkrete aktivitetstiltak, men også i år vil det i Drammen i stor grad bli en tildeling pr hode, dvs. ut fra antall medlemmer i aktuelle aldersgrupper. DIR foreslår at hodefordelingspotten utgjør 2/3 (ca. 67 %) av beløpet som da blir på ca. kr. 1.700.000.

Vi har laget et enkelt søknadsskjema som vi ber lagene med tilleggsopplysninger(se under) om å fylle ut og returnere til DIR innen 10. september! Disse skjemaene vil, sammen med rapporterte medlemstall fra klubbene i årets Idrettsregistrering, være grunnlaget for Idrettsrådets fordeling av midlene.

Alle lag som ønsker å bli vurdert under minst en av de 5 ”spesialpottene” (pkt 3-7 i  søknadsskjemaet), sende inn dette skjemaet innen fristen for å være sikre på å komme med i fordelingen av disse statlige midlene!

Viktig!
Klubber som IKKE søker på spesialpottene og som IKKE har en vesentlig økning i medlemstallene rapportert ved Idrettsregistreringen 2013 trenger ikke sende inn skjemaet Dette gjelder ikke danse-, ride og kampsportklubber!(se under)!

NB! KUD har også i årets tildelingsbrev sterkt understreket at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Derfor har NIF presisert at privateide danse- og rideskoler samt kampsportsinstitutt ikke bør motta LAM.

DIR ber derfor alle danse-, ride- og kampsportklubber i byen om å sende inn skjemaet og besvare spørsmålene under pkt 2!.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram