Tilskudd til svømming i barnehage

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter.  Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Fylkesmannen i Buskerud har kr 1 000 000,- til disposisjon.

Målet med tilskuddet
Målet med tilskuddet er at barn i førskolealder får tilstrekkelig svømmeopplæring slik at deres svømmeferdigheter bedres og de blir trygge i vann. Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna. Kommunene og de frivillige organisasjonene må selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.

Målgruppe
Målgruppen er barnehagebarn i alderen 4 – 6 år bosatt i Buskerud

Tildelingskriterier til kommunene

  • Søknader som beskriver et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner, prioriteres. Kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.
  • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng.
  • Det kan søkes om midler på inntil kr 1 500,- per barn. Kommunene og de frivillige organisasjonene må dekke øvrige kostnader selv.
  • I søknaden må det fremgå hvor svømmeopplæringen skal foregå. Det må også være med en beskrivelse av selve opplegget.
  • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Oppfølging og kontroll
Kommunene og de frivillige organisasjonene skal rapportere til fylkesmannen på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Fylkesmennene lager en summert oversikt for sitt fylke, og rapporterer dette videre til Utdanningsdirektoratet. Fylkesmannen kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

Søknadsfrist
Søknaden sendes Fylkesmannen i Buskerud innen 1. september 2015.
Ta kontakt om noe er uklart.

Vennlig hilsen

Fylkesmannen i Buskerud
Rune Follestad, rådgiver
Tlf.: 32 26 69 54
fmburjf@fylkesmannen.no
Barnehage, utdanning og barnevern
www.fmbu.no

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram