Sammen skaper vi aktive lokalsamfunn

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

… et samarbeid mellom Åaktiv åssiassiden Idrettsforening, Åssiden Barneskole, Aronsløkka barneskole og Kjøsterud Ungdomsskole som skaper en bedre og mer aktiv bydel å vokse opp i…

Buskerud Idrettskrets, Drammen Idrettsråd og Drammensskolen har de siste årene gjennomført tiltaket «i samme båt» hvor de har samlet idrettslag og skoler til en båttur. Her diskuteres mulighetene for samarbeid for barn i bydelene i Drammen. I 2015 inngikk Åssiden Idrettsforening en intensjonsavtale om samarbeid med skolene i bydelen.

Det ble skoleåret 2015/2016 definert tre fokusområder for samarbeidet.

 1. Verdiarbeid i bydelen – skape en trygg og aktiv oppvekst i bydelen Åssida
 2. Åssiden IF inn på SFO med FUNdament (lek, glede, allsidighet, mestring, opplevelser)
 3. Idrettslederopplæring for ungdom

Høsten 2016 ansatte Åssiden Idrettsforening Espen Forfang Paterson som FYSAK-koordinator i en 100% prosjektstilling. Espen er en Åssiagutt på 26 år som er utdannet kroppsøvingslærer. Stillingen er planlagt å gjøres til en fast stilling fra høsten 2017. De tre skolene i bydelen finansierer 75% (25% hver) av lønnskostnadene til denne stillingen, idrettslaget dekker resten.

Følgende tiltak er iverksatt i «Aktiv på Åssia»:

 • Åpen hall i samarbeid med Drammen Idrettsråd og inkludering i idrettslag
  • En fredag i måneden åpnes bydelens idrettshall (Berskaughallen) for elever på 7.-10. trinn for lek, aktivitet og sosialt samvær.
  • Åpen hall er en suksess i bydelen med 60-70 ungdommer hver gang i oppstartsåret. Deltakerne på åpen hall gjenspeiler befolkningen i bydelen både på kjønn og etnisitet.
 • Allidrett i samarbeid med Drammen Idrettsråd og Inkludering idrettslag
  • Lavterskel allidrett/aktivtetsglede for barn fra 4-6 år en gang i uka, med aktiviteter innendørs og utendørs tilpasset årstidene.
  • Ca 60 barn deltar på denne allidretten. Her gjenspeiler barna som deltar også befolkningen i bydelen både på kjønn og etnisitet.

Gjennom disse to tiltakene har vi sett at vi treffer barn og ungdom i bydelen med et aktivitetstilbud på en helt annen måte enn gjennom den ordinære fotball og håndballaktiviteten i klubben. Vi jobber nå med tilsvarende tilbud for å dekke en større aldersgruppe.

 • Åssiden Idrettsforenings FYSAK-koordinator i skolen

Idrettslagets FYSAK-koordinator har arbeidssted på skolene i bydelen 4 dager i uken. Her leveres mestringsopplevelser og glede gjennom fysisk aktivitet. Her når vi som idrettslag alle barna i bydelen og dette er en unik mulighet for oss å knytte bånd med barna, markedsføre våre aktiviteter og være en synlig aktør i vårt lokalsamfunn. Åssiden Idrettsforening leverer aktivitet til alle trinn på barneskolene.

På Kjøsterud Ungdomsskole underviser FYSAK-koordinator i valgfaget «Fysisk aktivitet og helse». I dette faget lærer elevene å planlegge, gjennomføre og evaluere aktivitet for store og små grupper. Elevene har praksis i barneskolene og følges tett av FYSAK-koordinator gjennom både teori og praksis. For Åssiden Idrettsforening er dette en unik mulighet til å rekruttere trenere. Allerede i dag er flere av ungdommene som er utdannet gjennom dette prosjektet i skoletiden engasjert som trenere og instruktører på allidretten. Vi jobber med å sertifisere vår FYSAK-koordinator som instruktør i NIFs kurs «aktivitetsleder barneidrett» slik at dette skal ligge som kompetanse for elevene etter valgfaget.

Kjøsterud Ungdomsskole har også en mottaksklasse for alle fremmedspråklige ungdommer i ungdomsskolealder bosatt i Drammen som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper til å gå på ordinær skole. Her er ÅIF i gang med å knytte bånd med norske elever gjennom aktivitet i og utenfor skoletid. Vi gjennomfører aktivitet i mindre grupper hvor noen norske elever på samme alder er med mottaksklassen på aktivitet for å leke og bli bedre kjent med hverandre. Vi håper at dette skal gjøre inngangen til en fotball eller håndballtrening lettere siden man da kan bli med noen man kjenner første gangen. Vi håper å knytte elevene i mottaksklassen til aktivitetstilbud både i Åssiden IF og i andre idrettslag i Drammen. Spesielt for ungdommer som bor i andre bydeler er det viktig for oss å etablere kontakt med det som er deres lokale klubb.

Den dagen hvor FYSAK-koordinator ikke jobber i skolen benyttes i klubben sammen med idrettslagets daglige leder til strategisk arbeid med å utvikle bydelen til et mer aktivt lokalsamfunn.

Idrettslaget og skolene har et tett og godt samarbeid. Daglig leder i Åssiden IF deltar på noen personalmøter, møter med FAU og fra neste skoleår skal idrettslagets FYSAK-koordinator delta på foreldremøter for de minste trinnene i skolene.

Åssiden IF er også med i et samarbeidsprosjekt vedrørende Kontingentfritak for sårbare barn og unge med økonomiske barrierer. Dette er et samarbeid mellom skole og klubb finansiert av Drammen Kommune og Drammen Idrettsråd. Avtalen er forankret i en samarbeidsavtale mellom partene i tillegg til avtale mellom skole og klubb.

Gjennom ordningen rekrutterte ÅIF 46 barn fordelt på 36 gutter og 10 jenter i 2016.

Sammen skaper vi en trygg og aktiv bydel å vokse opp i.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram