Utviklingen på Marienlyst betyr enormt for idretten i Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Flere har etterlyst idrettens syn og holdning i debatten rundt Marienlyst-saken. Drammen Idrettsråd (DIR) representerer cirka 22.000 utøvere fra 82 idrettslag i Drammen. Vår fremste oppgave er å skape fordeler for idretten. DIR vil her peke på en del faktorer som er helt grunnleggende i denne saken. 

På bakgrunn av vedtaket i bystyret 18. september 2012 (sak 107/12) der politikerne, mot én stemme, stemte for planene som ble skissert for Marienlyst friidrettsbane/kastfeltet, har saken vært høyt på agendaene, både hos idretten, hos motstanderne og hos Drammen kommune.

DIR har gjennom tre årsmøte vedtak (2013, 2014 og 2016) lagt et konstruktivt og framtidsrettet tidsløp for hvordan en samlet idrett i Drammen skal forholde seg til de politiske signalene som ble gitt i saken i 2012.

DIR brukte vedtakene i sitt årsmøte i 2013 og 2014 til å framforhandle en samarbeidsavtale med Drammen kommune. Denne avtalen sikrer idrettens ønsker og behov både når det gjelder det som skal bygges av idrettsanlegg på Marienlyst og ikke minst i forhold til bygging av ny friidrettsbane og friidrettshall på Berskaug. Avtalen har i ettertid vært førende for DIR. Avtalen har gitt idretten i Drammen et godt verktøy for å sikre gode, funksjonelle og moderne idrettsanlegg på Berskaug, midt i Drammens største bydel, Åssiden, og fra 2020 når kommunereformen trer i kraft, nesten midt i en ny kommune.

Vi ønsker med denne kronikken å peke på tre viktige, og helt grunnleggende elementer:

 1. Samarbeidsavtalens tekst
 2. Muligheter for idretten ved en utbygging på Marienlyst
 3. Konsekvenser for idretten hvis det ikke blir en utbygging på Marienlyst

Samarbeidsavtalen mellom Drammen kommune og Drammen Idrettsråd ble undertegnet 25. april 2014 av Rådmannen ved kommunaldirektør Bertil Horvli og styreleder i DIR, Jan Rockstad.

DIR har behov for å synliggjøre avtaleteksten da den ikke ser ut til å bli tillagt spesiell vekt av motstanderne. Noen av de som skriver innlegg avslører at de heller ikke har kjennskap til avtalen.  Her følger teksten i sin helhet med noen forklarende tillegg markert i kursiv. Dette dokumentet har vært styrende for prosessen for å sikre idrettens verdier siden vedtaket i bystyret 18 september 2012:

Samarbeidsavtalen Drammen kommune/ Drammen Idrettsråd om Marienlystprosjektet.

Ny multifunksjonshall med følgende funksjoner;

 • Trenings- og stevnehall for skolene og breddeidretten
 • Arena for eliteseriekamper i håndball og andre inne-idretter
 • Moderne arena for større innendørs konkurranser og mesterskap
 1. Drammenshallen beholdes og videreutvikles. Ingen driftsstans for skoler / idretter.
 2. Mellombygget rives og erstattes av nytt bygg med plass til mange inne-idretter m.m.
 3. Tilbudet til kampsporter og mindre hall-idretter opprettholdes og videreutvikles.
 4. Inntekter fra tomt og boligsalg på 250-300 MNOK benyttes til nye idrettsanlegg.
 5. 50 MNOK av dette skal være grunnfinansiering for ny friidrettsbane og friidrettshall på Berskaug
 6. Ny moderne friidrettsbane skal stå klar til bruk før nåværende bane fjernes.
 7. Friidrettshall / flerbrukshall realiseres samtidig med bane el. raskest mulig etterpå.
 8. En mindre friidrettsbane (Friplassen) med 200 m løpebane bygges på Marienlyst. (Denne banen vil bl. annet dekke skolenes behov for løpstester osv..)
 9. Dagens lokale cricketbane på Berskaug beholdes (kan erstattes av ny bane på sikt).
 10. Alle dagens anlegg og aktivitetstilbud på Berskaug opprettholdes (baseball, fotball, amerikansk fotball, tennis m.m.) eller tilbys nye anlegg i byen.
 11. Plan for gjennomføring av anleggene legges fram innen 2 måneder etter at reguleringsplan for Marienlystområdet er vedtatt av Bystyret. Berskaug-planene prioriteres.
 12. Partene er enige om at man skal se flest mulig idrettstilbud i sammenheng på hele Marienlyst (Campus Marienlyst). Idrettens utviklingsmuligheter på hele området må avklares.
 13. Utebadet bygges om og frigir plass til nye anlegg, bl.a. byens første ishall.
 14. DK og Drammens Turnforening må samhandle om fremtidsrettede løsninger for turnidretten.
 15. Utvikling av Gamle Gress (i samarbeid med SIF TF og eventuelt Marienlyst u-skole).

NB! Utviklingen av Marienlystprosjektet skal ikke ha innflytelse på kommunens øvrige tilskudd til idrettsanlegg i bydelene og den rullerende planen for bygging av nye idrettsanlegg.

Disse mulighetene får Drammens-idretten dersom de planlagte utbyggingene på Marienlyst og Berskaug gjennomføres?

Underveis i debatten er det mange som mener å vite mye om mangt. Men mye tyder på at det er få i Drammen som faktisk vet hva planene på Marienlyst egentlig betyr for idretten. Her følger en oversikt over hva som ligger i potten:

 1. Inntekter fra tomt og boligsalg på 250-300 MNOK øremerkes til nye idrettsanlegg.
 2. En friidrettsbane, med dårlige utbyggingsmuligheter (pga. utvidelse av Bj. Bjørnsonsgate, erstattes av en topp moderne friidrettsbane med mulighet til å arrangere store mesterskap, pluss en spennende og unik spesialhall (i norsk sammenheng) for friidrett bygges ved å utvide og endre bruksflater i Berskaughallen.
 3. Ombyggingen av Berskaughallen vil også gi tre håndballflater, stor og høy klatrehall samt flere aktivitetsflater for ulike andre inne-idretter.
 4. En oppgradering av området vil gi bedre forhold for idrettene som drives på Berskaug i dag. (fotball, cricket, baseball, amerikansk fotball)
 5. Ved å bygge en ny tvilling-hall i forlengelsen av Drammenshallen unngår alle som i dag som bruker hallen en hver form for driftsstans, noe som vil være konsekvensen ved oppgradering av nåværende 40 år gamle Drammenshall.
 6. En ny hall vil gi de skolene, som leier i Drammenshallen den kapasitet på dagtid som de nå etterlyser. I dag mangler skolene minst to hallflater. Vedtaket om én time fysisk aktivitet i skolen hver dag gir et økt behov for aktivitetsflater.
 7. Selv om den nye hallen brukes inntil 15 % til messer og arrangementer så øker idrettens hall-tilbud på Strømsø med 60-70 %, slik at. Idretten IKKE kastes ut ved eventuelle messearrangementer. Da det vil være plass til begge aktivitetene samtidig.
 8. Mange mindre hall-idretter (dans, kampsportene, bordtennis, volleyball m.fl.) vil kunne få egne dedikerte hallflater. De vil slippe å bruke mye treningstid på å rigge opp og ned utstyr. Den samme utfordringen har for øvrig også friidretten når de bruker hallen.
 9. «Inne-idretter» som i dag leier ganske kostbare, og til dels upraktiske «anlegg» privat, kan få klart bedre treningsfasiliteter i en ny Multifunksjonshall med tilleggsarealer samt i en ombygd Drammenshall der DIR ønsker at to håndballflater erstattes med annen type aktivitet.
 10. Flere aktivitetstilbud for barn og unge. Det kan bli plass til mellom 6 og 10 aktivitetsområder på størrelse med den populære lekeparken i Drammen park.
 11. Alle byens innendørs is-idretter vil endelig kunne få sin første ishall, 30 år etter første vedtak om bygging av ishall.
 12. Drammens Turnforening (Drammens eldste idrettslag) kan bli på Marienlyst der de har holdt til i 150 år og få nødvendig vekst gjennom en ny turnhall til erstatning for Grophallen.
 13. Bydelsklubben Skiold vil få utvidelsesmuligheter gjennom eget klubbhus/bydelshus og muligheter for å etablere idrettsbarnehage og IFO.
 14. Klubber som holder til på Marienlyst (Drammen Skøiteklub og Drammen Bandy) vil kunne få nye klubblokaler.
 15. Med en rimelig og sentralt plassert Friplass (liten friidrettsbane med 200 meter rundbane og 60 m sprint) vil nesten alle friidretts øvelser fortsatt kunne bedrives på Marienlyst. Skoler og andre løpsentusiaster kan fortsette med sine aktiviteter.

Dette er konsekvenser for Drammens-idretten dersom de planlagte utbyggingene på Marienlyst og Berskaug ikke blir gjennomført:

Hva skjer hvis planene på Marienlyst stoppes? Finnes det en Sareptas krukke som noen motstandere mener å vite finnes? DIR har ingen grunn til å tro at denne krukken finnes. Da er vi «Tilbake til start» for idretten i Drammen og det vil få følgende konsekvenser for Drammens-idretten:

 1. Punkt e og f i samarbeidsavtalen bortfaller. Det blir altså ingen «friske» midler til idretten i 300-millionersklassen.
 2. Utsettelser av flere planlagte nye anlegg i bydelene, da disse må kjempe med anlegg på Berskaug og Marienlyst om oppgradering og prioritering.
 3. Drammen vil sakke enda mer akterut i forhold til landets øvrige byer i anleggsdekning. Pr. 2016 er Drammen nest dårligst i Norge, etter Oslo.
 4. Kamp mellom de ulike idrettene og bydelene om de pengene politikerne til enhver tid er villig til å bruke på idretten og idrettsanlegg.
 5. Etter en kommunesammenslåing fra 2020 vil det bli enda større rift om støtte til «sine» anlegg i en større kommune. Derfor er det ekstra viktig med flest mulig nybygde og påbegynte anlegg de neste tre årene.
 6. Friidretten i byen vil kunne forvitre når den ikke kan utøves i moderne anlegg.

Friidretten drives i dag 50/50 ute og inne – og det er dokumentert en klar økning i aktivitetstallene de steder i landet som har fått egen friidrettshall.

Ved en skrinlegging av byggingen av de nye anleggene på Marienlyst og Berskaug vil idretter som friidrett, turn, ishockey, kunstløp m.fl. fortsatt være i akutt mangel på anlegg – og det er stor sannsynlighet for flere av idrettene må redusere sine tilbud.

 

Drammen, 21 mars 2017

 

Jan Rockstad, styreleder (sign)                                                                 Geir Skinnes, daglig leder (sign)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram