Idrettsdemokratisk overskudd i Marienlystsaken!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd (DIR) har behov å kommentere og rette opp opplysninger Elling Frøvoll fremsetter i Marienlystsaken. 17. april ble hans innlegg publisert på dt.no. Frøvoll mener at det er et demokratisk underskudd i saken. Dette er DIR sterkt uenig i.
Vi fokuserer i denne artikkelen kun på påstander som fremsettes, og som omhandler idrettens behandling av saken. DIR mener for øvrig at det er et demokratisk overskudd, og ikke et underskudd i idrettens behandling av Marienlystsaken. Frøvoll mener også å vite at DIR er «fanget» i en kommunal avhengighet gjennom et DIR-budsjett basert på store kommunale overføringer. Dette er også feil, og vi kommer tilbake til dette på slutten av denne kommentaren. 

Først noen overordnede fakta:

– DIRs oppgave er å skape fordeler for idretten i Drammen.
– DIR har en gyldig samarbeidsavtale med Drammen kommune i Marienlystsaken.
– DIR vil komme med sine detaljerte vurderinger i Marienlystsaken, når den sendes ut på høring.

Så til de påstandene som fremsettes, og våre kommentarer til dem:

Påstand 1

Politikerne har skjøvet idretten foran seg i Marienlystsaken.

– Det opplever vi som helt feil. Marienlystsaken er grundig behandlet i DIR. De fattende vedtakene i DIR kommer som følge av normal saksgang med involvering av alle DIRs medlemsklubber.
– DIR har en underskrevet samarbeidsavtale med Drammen kommune i denne saken. Avtalen sikrer store fordeler for idretten i Drammen når det gjelder utvikling og finansiering av fremtidige anlegg.

Påstand 2

DIR ble omvendt av Høyre, etter at DIR uttrykte misnøye med Marienlyst-planene.

– Det er riktig at styreleder Rockstad uttalte seg negativt i ett NRK-intervju. Denne uttalelsen ble raskt beklaget som forhastet. DIR fikk mer informasjon om prosjektet, og saken ble deretter behandlet på flere påfølgende styremøter.
– Etter styremøtet 14. januar 2014 sendte DIR ut en pressemelding som klargjorde DIRs standpunkt. Dette standpunktet er DIRs eget standpunkt – og det er på ingen måte diktert av Høyre. 

Påstand 3

Lokkematen på 50 millioner kroner ble slukt av DIR.

– Dette er feil. Dette handler ikke om lokkemat. De 50 millionene er en del av den underskrevne samarbeidsavtalen DIR har med Drammen kommune. Pengene er en viktig del av finansieringen av fremtidig anleggsutvikling som vil gi fordeler for idretten i Drammen.

Påstand 4

DIR gjorde et hastevedtak på årsmøtet 25. mars 2014.

– Også dette er feil. Saken ble seriøst behandlet i henhold til Idrettsrådets lov og i samsvar med vanlig saksgang i forkant av årsmøtet. Det ble fremmet flere endringsforslag fra noen klubber under årsmøtet. Disse ble behandlet og flere av forslagene ble tatt inn i den påfølgende samarbeidsavtalen med Drammen kommune.
– Etter at årsmøtets vedtak ble fattet, ble de videre forhandlingene ført med Drammen kommune om en endelig samarbeidsavtale.
– DIR sendte ut pressemelding 25. april 2014 hvor det ble redegjort for prosessen, og inviterte samtidig pressen til å overvære signering av samarbeidsavtalen.

Generell betraktning:

DIR føler seg ikke politisk utnyttet i Marienlystsaken. DIR er et selvstendig organ som jobber for å skape fordeler for idretten i Drammen – i tett samarbeid med sine 82 medlemsklubber. Det er vårt mål og vår hensikt i denne sammenheng.
Anleggssituasjonen i Drammen er i dag krevende. Dette kom tydelig frem blant annet under arrangementet” Treffpunkt Drammensidretten” 5. april 2017. For flere idretter er tilgangen på tidsriktige og effektive anlegg prekær. DIR mener at samarbeidsavtalen med Drammen kommune i Marienlystsaken er svært viktig for å gjøre anleggssituasjonen langt bedre for våre idrettsaktive medlemmer som i dag teller 22.000 utøvere.

Når det gjelder detaljeringen rundt utbyggingen av Marienlyst, vil DIR selvsagt komme med sine innvendinger og forslag i den ordinære høringsprosessen. Idrettens egen prosess i forbindelse med denne saken ble for øvrig enstemmig vedtatt i DIRs årsmøte i 2016. Frem til da er vi tydelige på vår nåværende oppgave, vår rolle og våre disposisjoner knyttet til utvikling av idrettsanlegg i Drammen.

Kommunal avhengighet?

DIR mottok i 2016 en sum på 2.650.000 kroner i kommunale midler. Alle disse midlene fordeles videre til idrettslagene i Drammen etter vedtatte retningslinjer. De eneste kommunale midlene som mottas av DIR er kompensasjonen for reklameavtalen på 270.000 koner som rådmannen fratok DIR i 2010, en sum det er politisk vedtatt skal gå til driften av organisasjon.

DIRs driftskostnader finansieres på denne måten:
Hoveddelen kommer fra avtalen DIR har med Axels tivoli der en andel av inntektene fra 17. mai-tivoliet innbetales til DIR. I 2016 utgjorde dette 438.110 kroner. Denne summen, sammen med «reklamekompensasjonen» og momskompensasjonen for idrettsorganisasjoner finansierer driften av DIR. Momskompensasjonen for 2016 var på 112.582 kroner.
Dette betyr at DIR ikke finansieres gjennom å «spise» av kommunale midler og at organisasjonen driftes av midler som i all hovedsak ikke kommer fra Drammen kommunes kasse.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram