Vedtak sak 8, årsmøtet 2017.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Til årsmøtet som ble avholdt onsdag 10 mai kom det ikke inn noen andre forslag enn styrets eget forslag. Forslaget var dette:

Forslag 1: Reguleringsplan Marienlyst Nord, høringer og prosesser, stadfestelse av vedtak fra årsmøtet 2016.

Forslag framlagt årsmøtet 2016:

I løpet av 2016 vil Marienlyst Utvikling levere inn sitt forslag til reguleringsplan for Marienlyst Nord-utbyggingen. Planen vil deretter gjennomgå to høringer høsten 2016 før endelig vedtak kan fattes. Idretten er en av mange høringsinstanser, og det forventes at Idretten samlet uttaler seg via sitt koordineringsorgan Drammen Idrettsråd(DIR).  

DIR vil, når planen offentliggjøres, invitere til møter med ulike grupperinger av klubber som berøres av utbyggingsplanene og diskutere planen med disse og føre deres innspill videre i høringsprosessen. DIRs endelige uttalelse vil basere seg på tidligere retningslinjer gitt av årsmøtet 2014, samarbeidsavtalen med Drammen kommune og de innspill som kommer fram på drøftingsmøtene med de berørte idrettene. For øvrig henvises det til samarbeidsavtalen med Drammen kommune.

Forslag til vedtak, stadfestelse av vedtak fra 2016:

Styret ber årsmøtet 2017 om mandat til å gjennomføre prosessen skissert over slik at idretten i Drammen samlet synliggjør sine ønsker og behov i reguleringsprosessen på Marienlyst Nord. Det er forventet at prosessen gjennomføres høsten 2017.

Forslaget enstemmig vedtatt (31 delegater for, ingen mot)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram