Vil DIN klubb påvirke Drammensidretten i årene framover? Da er Årsmøtet plassen der idrettsdemokratiet bestemmer! Møt opp!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

Drammen Idrettsråd innkaller herved til ordinært årsmøte for 2018:

DATO: ONSDAG 18. APRIL 2018
STED: Konnerud ILs klubbhus
START: Kl. 18.00 – Formøte med aktuell informasjon.
Årsmøtet settes kl. 19.00!

Dagsorden ifølge NIFs lover:

1. Godkjenne de frammøtte representanter.
2. Godkjenne innkallingen, forretningsorden og saklisten.
3. Velge dirigent(er) og møtesekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettsrådets årsberetning.
5. Behandle idrettsrådets regnskap for 2017 i revidert stand.
6. Behandle idrettsrådets forslag til arbeidsprogram (handlingsplan) for 2018-2019 samt drøfte planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
7. Behandle innkomne forslag.
8. Vedta idrettsrådets budsjett for 2018.
9. Foreta valg i henhold til NIFs lover i tråd med nedenfor nevnte oppstilling:

Forslag til kandidater kan sendes inn på dette skjemaet: https://form.jotformeu.com/50812760532349

Alle valg er for 2 år med unntak av Valgkomiteen som velges for ett år av gangen.
*) Representanten blir oppnevnt av Bedriftsidrettskretsen med 2-årig valgperiode.

**) Statsautorisert / – eller registrert revisor tilsettes hvert år i årsmøtet etter innstilling fra Valgkomiteen.

***) Årsmøtet fremmer sjøl forslag på kandidater til ny valgkomitè!

Forslag til behandling på årsmøtet 2018

Forslag som ønskes behandlet på Drammen Idrettsråds årsmøte 2018 må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtedatoen, dvs. senest onsdag 4. april.
Send inn deres forslag her: https://form.jotformeu.com/50812176303346

Delta på årsmøtet!

Idrettslagene i Drammen oppfordres til å møte opp på Idrettsrådets årsmøte. Idrettsrådet har de siste årene fått mange nye oppgaver og fordeler stadig flere tilskudd til byens klubber – møt derfor opp og delta i beslutningene!

ÅRSMELDING / REGNSKAP / INNKOMNE FORSLAG:

## Drammen Idrettsråds årsberetning, handlingsplan, revidert regnskap, budsjett og innkomne forslag sendes alle registrerte idrettslag i kommunen senest 1 uke før årsmøtedatoen.

Fullmaktsskjema til bruk på årsmøtet følger som vedlegg til denne innkallingen.
Lagre skjemaet og send det inn til post@drammenir.no eller lever ved ankomst!
Fullmaktsskjema

NB! Årsberetning m.m. sendes til lagets mailadresse i hht Idrettsregistreringen/Samordnet rapportering.

REPRESENTASJON PÅ ÅRSMØTET:

1.Hvert lag kan stille med 2-5 representanter ut fra medlemstall + 2 ungdomsrepresentanter i alderen 16 – 25 år.
2.Representantene skal være valgt i lagets årsmøte / ekstraordinært årsmøte – eller i medlemsmøte hvor “valg av representant(er) til Drammen Idrettsråds årsmøte” er satt på sakslista for møtet.
3.Klubbenes delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov §2-4 og DIRs lov §6, dvs. at klubber med 2-3 delegater må ha minst en av hvert kjønn og de med 4-5 delegater må ha minst 2 delegater av hvert kjønn.
4.Klubber som IKKE har sendt inn elektronisk påmelding av delegater MÅ medbringe ferdig utfylt fullmaktsskjema – underskrevet av ansvarlig person i laget og levere dette ved styrebordet ved ankomst til årsmøtet.

Vi ønsker lagenes representanter vel møtt til årsmøtet!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram