DIRs innspill på Formannskapets budsjetthøring 2018

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Idrettsrådet er et samarbeids- og koordineringsorgan for idrettslagene hjemmehørende i Drammen kommune. Idrettsrådet samordner idrettens ønsker og behov og bringer disse inn til de rette instanser i Drammen kommune. Drammen idrettsråd har en signert samarbeidsavtale med Drammen kommune der forholdet mellom partene er definert.DIRs lover, vedtatt på årsmøtet av idrettslagene i byen, fastslår at alle henvendelser til kommunen fra idrettslagene og som er av felles interesse for idretten, skal sendes via DIR. Unntatt fra dette er nødvendig dialog om løpende anleggsdrift, samt gjensidig samarbeid om markedsføring av klubb og kommune. Tilsvarende skal henvendelser fra kommunen til idrettslag som inneholder forhold av felles interesse for idretten sendes med kopi til DIR. Begge aktører skal jobbe for at dette grunnprinsipp etterleves.

DIRs årsmøte vedtar idrettsrådet handlingsplaner, DIRs styre iverksetter og gjennomfører planen og alle vedtak som fattes på årsmøtet.

DIR vil også benytte anledningen til å skryte av samarbeidet vi har med Drammen kommune, både administrativt og politisk.

DIRs overordnede målsettinger er:

 

  1. Optimalisere anlegg for organiserte breddeidretter.
  2. Utvikle anlegg med et grønt miljøperspektiv.
  3. Skape gode arenaer for fysisk aktivitet for alle – hele året.

Drammen idrettsråds viktigste bidrag er å være en pådriver for å etablere de riktige anleggene for idrett og fysisk aktivitet på de rette plassene. Gjennom det skapes det møteplasser der befolkningen kan være aktive sammen og hver for seg i lokalmiljøet.

  1. Et aktivt lokalsamfunn stimulerer til økt livskvalitet.
  2. Et aktivt lokalsamfunn sørger for økt motstandskraft mot helsetrusler.
  3. Et aktivt lokalsamfunn er Folkehelse!

Utbygging på Berskaug/ vedlikeholdsbehov på Marienlyst

Berskaug: Samling av friidrettsaktiviteter gjennom friidrettshall og utendørs bane.

Dette har full tilslutning fra friidrettsklubbene Hellas og Sturla. Anlegget vil ligge strategisk plassert også i lys av kommunesammenslåingen med Nedre Eiker. Anlegget vil gi friidretten i Drammensregionen inkludert Lier, Sande og Svelvik, et betydelig løft, samtidig som Eiker-bygdene vil se dette anlegget som viktig for rekruttering og videre aktivitet. Friidrettshallen vil også kunne bli et interkommunalt anlegg slik Berskaugplanene vedtatt i Bystyret i 2016 forutsetter.

Fram til denne utbyggingen realiseres må det utføres et vedlikehold på dagens friidrettsbane slik at den kommer opp på et akseptabelt teknisk nivå. Multiconsult har utarbeidet en tilstandsrapport for anlegget på Marienlyst, dette er kostnadsberegnet til ca. åtte millioner kroner, hvor fem millioner er beregnet til utbedring av friidrettsbanen og tre millioner til utbedring av tribunene. Friidrettsklubbene har satt opp sine ønsker og DIR har utarbeidet en egen kostnadsanalyse av hva som er nødvendig vedlikehold på banen, denne analysen er beregnet til å koste 4 millioner kroner for utbedring av bane og tribuner. DIR anbefaler at KIB komiteen/Formannskapet sammen med idretten og VNI finner fram til en fornuftig, kortsiktig vedlikeholdsplan for Marienlyst friidrettsbane i påvente av at dere vedtar å gjennomføre utbyggingen på Berskaug.

Innovativt Byanlegg på Marienlyst

Når man flytter friidretten fra Marienlyst til Berskaug vil det åpne opp nye og kanskje unike muligheter til å skape nye og banebrytende aktiviteter på det nåværende området for friidrett sentralt i bydelen Strømsø.

Drammen idrettsråd mener det bør være en idrettslig og tverrpolitisk ambisjon å skape Norges mest spennende og innovative Byanlegg på den gamle friidrettsbanen.

Anlegget skal stimulere til aktivitet for alle – hele året. Det kan benyttes av skoler, av idrettslag men i høyeste grad også tilbys de som ikke driver organisert idrett. Dette skal være en aktivitetsskaper for alle i Drammen sentrum. En friplass (liten 200 meters friidrettsbane) bør være et sentralt element i et Byanlegg.

Ishall

I minst 30 år har planene om en ishall for ishockey, short track, kunstløp mm eksistert i Drammen. Det er på tide at dette blir en realitet. En unik mulighet har nå åpnet seg da en privat investor ønsker å bygge og kanskje drifte en ishall i Drammen. DIR og VNI jobber nå med å utrede vedtaket i Bystyret:

Rådmannen bes klarlegge nærmere forutsetninger og de økonomiske rammebetingelsene for en eventuell ny ishall i Drammen basert på offentlig – frivillig – privat samarbeid(OFPS).

Drammen har nå en unik mulighet til å realisere et over 30 år gammelt anleggsønske. Denne muligheten KAN vi IKKE la gå fra oss!!

Turnhall/ ny Konnerudhall

Turnforeningen har lenge jobbet med planer for å erstatte dagens Grophall med et større og mer tidsriktig anlegg. Drammens Turnforening (DTF) har sendt inn en søknad til DK om finansiering av et nytt aktivitetsbygg spesialtilpasset gymnastikk og turnaktivteter. DIR støtter disse planene og vil legge anlegget inn som et prioritert anlegg i neste revidering av planlagte og ønskede idrettsanlegg i Temaplanen. 

Konnerudhallen vil bygges som et offentlig, frivillig, privat samarbeid (OFPS). En annen samarbeidsmodell er offentlig – frivillig samarbeid. (OFS).

DIR ønsker at Drammen kommune utreder og igangsetter flere utbygginger basert på disse modellene. Turnhall, Konnerudhall og Ishall er tre anlegg som burde kunne realiseres ved å tenke slike modeller.

Skianlegget på Konnerud

Av driftsmessige årsaker ønsker vi at WC løypene defineres som idrettsanlegg. DK har en ordning i dag at skiløyper tilhører Naturavdelingen i VNI mens alle andre idrettsanlegg tilhører Idrettsavdelingen. Denne organiseringen er upraktisk for idrettslaget som har driftsavtale med Drammen kommune. DIR anbefaler sterkt at også skiløyper overføres til Idrettsavdelingen slik at alle idrettsanlegg driftes av samme avdeling i VNI.

Inkludering i IL

….skifter navn til Aktiv i Idrettslag fra 2019.

Drammen har siden 2002 vært med i ordningen, en ordning som er basert på spleiseprinsippet mellom stat og kommune. Statens bidrag i 2018 er på 1.1 millioner kroner. DKs bidrag er på 450 000 kroner. DKs bidrag har stått på stedet hvil i mange år mens statens andel har økt betydelig. Det er på tide at Drammen igjen gir ordningen et løft som igjen kan bidra til å oppnå et rettferdig spleiselag.

Aktive lokalsamfunn

Idretten i Drammen tar hvert eneste år større og større samfunnsansvar og gjør med dette idrettslagene til mer enn bare et idrettslag. Inkludering i IL/Aktiv i idrettslag er et av de viktigste støttebeina til det arbeidet vi kaller Aktive lokalsamfunn, en Drammensmodell med riksdekkende interesse. I budsjettet for 2019 er det satt av 300 000 kroner under en post som kalles Åpen hall prosjekt. Vi oppfordrer politikerne til å sikre denne potten videre i budsjettene i Nye Drammen og at dere også tar i bruk betegnelsen Aktive lokalsamfunn slik man blant annet gjør i Oppvekstsektoren. Aktive lokalsamfunn som begrep er i ferd med å feste seg som et Drammensfenomen, vær med på å forsterke dette ved å ta det i bruk i alle aktuelle sammenhenger.

Finansieringsløsninger:

Drammen kommune prosjekterer alle sine anlegg etter bruttoprinsippet. Dvs at tilskudd som statlige spillemidler og MVA refusjoner ikke beregnes inn i anleggsregnskapene men føres direkte inn i Bykassen. DIR har gjort beregninger der vi har tallfestet hva spillemidler og MVA betyr for anleggsbyggingen i Drammen. Når det gjelder ordinære idrettsanlegg får Drammen kommune igjen ca. 50 % av anleggskostnadene fra staten. Det betyr at den kommende fotballhallen som ligger inne i Økonomiplanen med 61 millioner kun vil koste Drammen kommune 30 millioner når de statlige midlene er utbetalt og ført inn i Bykassa.

DIR ser ikke noe behov for å endre de kommunale regnskapsprinsippene men vi ser at det er viktig at dette perspektivet blir kjent blant alle politikerne i Bystyret.

Oppsummert:

Drammen Idrettsråd støtter fortsatt Drammen Kommunes satsing på flerbruks skolehaller i bydelene. Her er Øren ferdig bygget, Brandengen og Fjell er godt i gang og skolene på Konnerud får flere flater når den nye hallen på Konnerud står ferdig (i 2020?).

1.1.2020 blir Nye Drammen etablert. Idretten vil fra samme dato danne Nye Drammen idrettsråd. Flere nye klubber og flere medlemmer vil sette større krav til administrasjonen i idrettsrådet. Det er etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til et nytt idrettsråd i den nye kommunen. DIR utfordrer Drammen bystyre til å spille det nye idrettsrådet gode slik at rammene for Nye Drammen idrettsråd står i forhold til alle de nye utfordringene organisasjonen skal løse. Med andre ord, administrasjonen bør styrkes gjennom ansettelser.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram