Harmonisering av tilskudd og satser innen idrettsfeltet i Drammen kommune.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Idretten ønsker med dette å sette søkelyset på en del utfordringer man har innen idrettsfeltet. I arbeidet fram mot sammenslåingen av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker kommune 1.1.2020 var denne setningen et viktig premiss for Fellesnemdas arbeid:

Det skal foretas en harmonisering av virkemidler som gir lik praksis i hele kommunen. Kvaliteten på tjenestetilbudet skal ikke være avhengig av hvor den enkelte bor0F[1].

Behov for harmonisering av felles politikk eller styringsverktøy som er nødvendig for kommunens løpende forvaltning og tjenester allerede i 2020, og som ikke er avhengig av samordning gjennom kommuneplanens samfunnsdel, må igangsettes så snart som mulig.1F[2]

Virkemidler og målsetninger fra dokumentene «Veivalg Nye Drammen» og «Politisk plattform for ny kommune» er videreført i programmene til majoriteten av de politiske partiene. Vi oppfatter stor grad av enighet mellom partiene, noe som også kom til uttrykk under den idrettspolitiske debatten 22.08.19. En stor politisk majoritet uttrykte konsensus om:

  1. Økonomiske tilskudd og betingelser skal forsterkes.
  2. Avvikende rammebetingelser i de tre gamle kommunene skal harmoniseres i den nye kommunen. 

Vi har forstått, og har forståelse for at det av kapasitetsmessige årsaker ikke var mulig å gjennomføre nødvendige tiltak og harmonisering i budsjettbehandlingen før nyttår. Ved fornyet budsjettbehandling nå på forsommeren tar vi for gitt at det også foretas nødvendige justeringer og harmoniseringer på vårt område. Like selvfølgelig som at privatpersoner i ulike deler av den nye kommunen forholder seg til samme satser og regler, må dette også gjelde for idrettslagene.   Les hele brevet ved å laste ned filen under.

[1] Veivalg Nye Drammen, kortversjon, side 6

[2] Planstrategi dokument, politisk førstegangs behandlet i februar 2020

                                                                                               


FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram