Samarbeidsavtale med Drammen idrettsråd vedtatt.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Onsdag 15.4 var samarbeidsavtalen mellom Drammen kommune og Drammen idrettsråd oppe til politisk behandling. Saksfremlegget hadde dette forslaget til vedtak: Forslag til samarbeidsavtale mellom Drammen kommune og Drammen idrettsråd datert 18.februar 2020 vedtas.
Saken ble enstemming vedtatt. Den eneste representanten som tok ordet i saken var Kjell Arne Hermansen fra Høyre som roste Drammen kommunes og idrettsrådets adminstrasjoner for godt utført arbeid og sa at Høyre støttet avtalen 100%.

Avtalen vil etterhvert undertegnes av DIRs styreleder og Drammen kommunes ordfører. Når og hvor dette vil skje vil bli avklart senere.

Vi sakser litt fra saksframlegget:

Tidligere Drammen idrettsråd og tidligere Drammen kommune har siden 2011 hatt en samarbeidsavtale som beskriver hvordan kommunen og idrettsrådet skal samarbeide for å nå felles målsettinger. Samarbeidsavtalen har beskrevet Idrettsrådets formelle status overfor kommunen og avklart gjensidige krav og forventninger partene har til dette samarbeidet.

De respektive tidligere kommunene og idrettsrådene har over tid utviklet et godt samarbeid knyttet til saker og prosesser som berører idretten og dens interesseområder. Det nye Idrettsrådet vil utføre en rekke viktige oppgaver innenfor tjenesteområdet etter avtale med kommunen.

Drammen idrettsråd representerer en betydelig andel av det frivillige Drammen. DIR er en interesseorganisasjon som har et særlig stort ansvar i tilknytning til budsjetthøringer og andre politiske prioriteringer på sitt området.  

I samarbeidsavtalen som her legges frem til behandling (se vedlegg 1), legges det opp til at nye Drammen idrettsråd gis høringsrett i alle saker som angår idretten i kommunen. Herunder saker som faller inn under modellen «Aktive lokalsamfunn». Idrettsrådet kan gi råd til kommunen i idrettsrelaterte saker. I samarbeidsavtalen ligger at Drammen idrettsråd har muligheten til 1-2 dialogmøter direkte med politikerne igjennom året for å ta opp viktige idrettssaker. Avtalen legger opp til at når det bygges idrettsanlegg, skal idrettsrådet være representert i den prosjektorganisasjonen som velges.  

Vedlagte forslag til samarbeidsavtale blir den første avtalen med den nye kommunen og det legges opp til en varighet på ett år fra signering.  Ved påfølgende avtaleinngåelse forventes det en plan for DIR sitt bidrag til viktige utfordringer for Drammenssamfunnet innenfor folkehelse, inkludering og likestilling, stedsutvikling, klima og miljø. Denne planen utarbeides i samarbeid med Drammen Kommune.

Vurdering og konklusjon

Rådmannen vurderer at det arbeidet som idrettsrådet utfører på vegne av idretten gir en betydelig merverdi for tjenesteutviklingen til Drammen kommune. At idretten har organisert seg med et idrettsråd, forenkler og effektiviserer oppgavegjennomføringen og den kommunikasjonen som kommunen bør ha med denne delen av frivilligheten.

Foreslåtte samarbeidsavtale vil bidra til å tydeliggjøre rollene til idrettsrådet, samt gi idrettsrådet en viktig plattform for å samle idretten bak seg. Idrettsrådet gis igjennom denne avtalen en sterkere høringsfunksjon enn det som følger av lovverket (forvaltningsloven). Avtalen bidrar til åpenhet og bedre medvirkning i idrettsrelaterte saker i Drammen kommune.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram