Harmonisering av idrettsområdet er i gang

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I forarbeidet til nye Drammen kommune kom det klart frem at de tre tidligere kommunene har hatt helt ulike løsninger for tilskudd, drift og utvikling av anlegg.  Drammen Idrettsråd har gjennom 2020 arbeidet sammen med Drammen kommune for å komme i gang med harmonisering innenfor idrettsområdet i den nye kommunen. I dette både å identifisere ulikhetene, forstå hvert område, øke tilgangen på midler og til sist fordele tildelte midler så rettferdig som mulig. En rekke forhold er fortsatt uavklart og underfinansiert, men Drammen Idrettsråd er tilfreds med at vi i unntaksåret 2020 har klart å komme et stykke på vei. Vi har sammen med kommunen fått til løsninger som gjør en første del av harmonisering mulig. Som sentralt for å få til dette er en tilleggsbevilgning til idrettsområdet fra kommunen på 2,0 millioner kroner. Med disse midlene på plass, er vi nå på et punkt i harmoniseringen hvor:

 1. Leiesatsen i alle kommunale haller for treningstid til barn og ungdom er kr. 100 pr. time.
 2. Lagseide haller (foruten fotball) tilføres kommunale tilskudd slik at disse også kan avregne treningstid for barn og ungdom med kr. 100 pr. time.
 3. Det er tilført midler til den søknadsbaserte ordningen for tilskudd til leie i private haller/saler/studio slik at man også her skal få en leie for barn og ungdom så nær de kommunale satsene som mulig.
 4. Det er gjort en solid økning av de kommunale tilskuddene til drift- og anleggsmidler. Potten fordeles av Drammen Idrettsråd og vi har her gjort et så grundig arbeid som mulig for å tildele til klubbene etter objektive kriterier. Fra kommunen sin side er det ment at midlene skal gå til foreninger som har tilbud til barn og ungdom. Som et minimumskriterium for tildeling er derfor satt at man må minst ha 5 aktive i alder 6-19 år for å bli tildelt midler. Midlene vil bli overført klubbene med det første. Noen hovedtrekk i tildelingen er:
 • De fleste klubbene i gml. Drammen og gml. Nedre Eiker kommer noenlunde likt ut som tidligere år.
 • Ordningen var i gml. Drammen søknadsbasert. Idrettsrådet tildeler nå etter objektive kriterier og 17 klubber som i 2019 ikke mottok midler vil motta nå i år.
 • Idrettslag i gml. Svelvik har tidligere ikke vært omfattet av driftstilskudd og vil nå samlet motta om lag 370.000.
 • Anleggstilskuddene i ordningen er basert på til dels svært lave satser. Ordningen er dessuten underfinansiert i forhold til de satsene som er satt.

5. Som egenkapital i eksterne tilskuddsordninger for midler til Aktive Lokalsamfunn må idretten på en eller annen måte bruke av felles midler.. Idrettsrådet har for 2020 avsatt midler fra den kommunale tilskuddsordningen for formålet.

6. Klubbene har tidligere i år mottatt et a-konto beløp av LAM. Resterende overføres i løpet av høsten. Idrettsrådet anser det som viktig at det er et godt idrettstilbud for personer med funksjonsnedsettelser i kommunen. Det vil ikke være hensiktsmessig at alle idrettslag har et slikt tilbud på programmet. Derfor videreføres solidaritetsprinsippet fra tidligere Drammen idrettsråd ovenfor de klubbene som tilbyr idrett til funksjonshemmede.  Fordelingen av LAM for 2020 har på grunn av a-konto utbetalingen nevnt over blitt utfordrende. Det er forsøkt å harmonisere fordelingen, men på grunn av at 66 % allerede er utbetalt basert på fordelingen fra 2019 i de tre tidligere kommunene var det vanskelig å finne en rettferdig fordeling for alle idrettslagene. Derfor er fordelingen for 2020 satt opp etter kriteriene fra de tidligere idrettsrådene. Idrettsrådet tar sikte på å bruke de neste par årene til å innarbeide felles kriterier for tildeling av LAM.  

Med ovennevnte er det på en rekke områder etablert identiske løsninger i hele kommunen. I forhold til tidligere år kommer foreninger i gml. Nedre Eiker godt ut av punktene 1 til 3, klubber i Svelvik drar nytte av punkt 4 og klubber i gamle Drammen av punkt 4 og 5.

Drammen Idrettsråd vil fortsette arbeidet med harmonisering av idrettsfeltet i kommune. Som helt sentralt inn mot kommunebudsjettet for 2021 vil være:

 • Økte midler til Aktive Lokalsamfunn da slike vellykkede samarbeidsprosjekter må etableres i alle kommunedeler.
 • Økte rammer for driftstilskudd.
 • Økte rammer til lagseide anlegg som har langt lavere tilskudd enn hva som er kommunes ressursinnsats på kommunalt eide anlegg.   
 • Fullfinansiering av ordningen for leie i private anlegg.
 • Likebehandling av leiesatser for idretter som frem til i dag ikke har vært omfattet av ordningene.
 • Særskilte kommunale tilskudd som frem til nå har vært gitt utenfor bevilgningen som koordineres av Drammen Idrettsråd må samordnes med drifts- og anleggstilskuddene.  

Drammen Idrettsråd representerer de 118 idrettslagene i kommunen. Alle disse er primærleverandører av folkehelse, glede, utvikling og samhandling i kommunen. Vi setter pris på det vi har fått til sammen med Drammen Kommune i 2020 og har tillit til at kommunen ytterligere vil bedre idrettens rammevilkår inn mot 2021. Idretten er mer enn klar til å drøfte nye modeller og løsninger som vil være bærekraftig for kommunen over tid.   

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram