Drammen idrettsråd ber om politisk handling – åpent brev:

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Idretten ble lovet full harmonisering ved kommunesammenslåingen på lik linje med annen kommunal aktivitet.

For idrettsområdet er rådmannens forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2022-2024 i så måte svært lite oppløftende. For hele 4-årsperioden kan vi oppsummere:

  • Tilskudd til klubbene opprettholdes på 2020 nivå.
  • Midler til drift av kommunale anlegg på samme nivå som i 2020.
  • Årlig investeringer ned fra 84,1 millioner i 2020 til 25,0 millioner for hvert av årene 2021-2024.

Budsjettposten for drift av kommunale idrettsanlegg er på 33,8 millioner. Av tilskuddsmidlene til idrettslagene har Drammen Idrettsråd, etter øvrige harmoniseringstiltak, klart å fordele 1,8 millioner til de lagseide anleggene. For å drifte nærmere 100 anlegg får altså idrettslagene et beløp tilsvarende 5% av hva kommunen benytter på egne anlegg. Anleggene som eies og driftes av idretten selv er like (om ikke mer) åpne og tilgjengelige som de kommunale anleggene. Ut over idrettslagene benyttes de av skoler, barnehager, andre foreninger og befolkningen i allmenhet.

Idrettsanleggene er kommunedelenes største folkehelsetilbud, som er med på å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne på tvers av generasjoner.

Ja – idrettslagene er i stand til å drifte anleggene billigere enn hva kommunen er i stand til, men et tilskudd som tilsvarer kun 5% av hva kommunen selv benytter er urimelig. Klubber som drifter egne anlegg har en åpenbar ulempe i forhold til klubber som har tilgang på kommunale anlegg.

På vegne av idrettslagene ber Drammen idrettsråd om at beløpet vi kan fordele ut til klubbene for 2021 økes fra 1,8 til 6,4 millioner. I en svært utfordrende tid for idretten, gis lagene med dette en håndsrekning som vil gi svært positive effekter i hele den nye kommunen.

Investeringsmidlene i økonomiplanen er fordelt i tre noenlunde like store potter:

  • oppgradering av eksisterende bygg
  • oppgradering arenaer/anlegg
  • innkjøp av maskiner og utstyr.

Muligheten for nye investeringer av betydning eller tilskudd til nye lagsutviklede anlegg fremstår som svært begrenset. 

Idrettslagene har i høst meldt inn hele 84 nye anleggsbehov. Dette viser et stort og positivt engasjement rundt i hele kommunen. Noen av anleggene er planlagt kun med egen finansering, men mange har også en forventning om bidrag fra kommunen. En rekke av disse kan realiseres allerede i 2021 og 2022. For gjennomføring tilbyr klubbene kommunen nye samhandlingsformer hvor man benytter klubbenes engasjement for kostnadseffektiv anleggsutvikling. Med begrensede tilskudd kan nye Drammen få et solid anleggsløft de neste 3-4 årene.

En reduksjon av investeringsbudsjettet fra 84 millioner til 25 millioner, hvorav mesteparten nærmest er båndlagt, gir ingen slik utvikling og vil ta gnisten ut av det lokale engasjementet. Drammen Idrettsråd ber kommunen fastsette helt andre rammer for investeringer i idrettsanlegg for neste 4-års periode enn det som er lagt opp til i rådmannens utkast.  

Økonomiplanen for Drammen kommune vedtas ikke av administrasjonen, men av dere folkevalgte. Vi forstår at dere må prioritere bruken av offentlig midler og at det ikke er tilstrekkelig med midler til alle gode formål. Investeringer i idrett er investering i folkehelse, lokalt samhold og stedsutvikling. Den langsiktige avkastningen på pengene er betydelig. I Drammen kommune har vi 118 store og små idrettslag som tar et stort ansvar for utvikling av hele kommunen. Når dere nå skal vedta økonomiplanen for 2022-2024 kan dere velge å gi et solid håndslag til denne utviklingen eller være med å  senke graden av engasjement og aktivitetsnivået.

Med hilsen

Per Burud, styreleder (sign)                                     
Geir Vetterstad Skinnes, daglig leder(sign)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram