Prinsipper og retningslinjer for mellomfinansiering av spillemidler til frivillige lag og foreninger

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Kommunestyret i Drammen vedtok tirsdag 2.11.2021 å videreføre vedtaket om mellomfinansiering av spillemidler fra tidligere Drammen kommune. I forbindelse med behandlingen er prinsipper og retningslinjene fra det tidligere vedtaket i «gamle» Drammen revidert og kan leses i sin helhet under:

Retningslinjer for mellomfinansiering av spillemidler til frivillige lag og foreninger:

 • Hensikten med ordningen er å forskuttere spillemiddeltilskudd til frivillige lag og foreninger som bygger anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Drammen kommune. Dette i påvente av at anleggseier/anlegget får utbetalt tilskudd fra innvilget spillemiddelsøknad. 
 • Forskuttering kan innvilges etter søknad til anlegg: 
 • som er vedtatt på årsmøte i hovedstyret i aktuelle frivillige lag og foreninger
 • som er spillemiddelberettiget i henhold til Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732)
 • som er omtalt i kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og som er politisk vedtatt i årlig prioritering av spillemiddelsøknader
 • som har fått spillemiddelsøknad godkjent av Viken fylkeskommune
 • hvor eierne er hjemmehørende i Drammen kommune 
 • hvor anlegget bygges innenfor kommunegrensene
 • Følgende anlegg må vurderes særskilt: 
 • anlegg som krever store investeringer, med totalkostandsramme over kr 10 mill. eks. mva.
 • anlegg hvor eier er hjemmehørende utenfor Drammen kommune
 • anlegg som bygges utenfor kommunegrensene hvor eier er hjemmehørende i Drammen kommune
 • Det forskutteres inntil 85% av godkjent søknadssum i spillemiddelsøknad.
 • Det gis ikke forskudd på merverdiavgiftkompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
 • Søknad sendes Drammen kommune. Søknaden må inneholde anleggsnavn- og nummer, samt kopi av årsmøtevedtak.
 • Søknader behandles administrativt innenfor den avsatte rammen og etter at fylkeskommunen har godkjent spillemiddelsøknad for anlegget. Søknad om anlegg som må vurderes særskilt, ref. pkt.3, må behandles politisk.
 • Forskutteringen sees på som en rentefri låneordning. Før utbetaling av spillemiddelforskudd inngås det en låneavtale mellom søker/anleggseier og Drammen kommune. Lånet skal gå til betaling av utført arbeid i det aktuelle prosjektet, og være i tråd med godkjent spillemiddelsøknad. Forskutteringen varer til prosjektet er avsluttet og spillemidlene er tildelt, maksimalt to år etter tilsagn om spillemidler.
 • Utbetaling av forskutteringen skal ikke skje før anlegget er påbegynt.
 • Ved utbetaling av tilskudd av spillemidler fra Viken fylkeskommune til Drammen kommune, avregnes dette i forhold til spillemiddelfondet og forskutterte spillemidler. Drammen kommune trekker fra forskuttert beløp før eventuelt restbeløp utbetales til anleggseier.
 • I tilfeller hvor tilskudd av spillemidler tilsvarende forskuttert beløp ikke oppnås, er anleggseier ansvarlig for tilbakebetaling av det overskytende forskutterte beløpet til Drammen kommune. 

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram