Ekte kjærlighet til mat på Gulskogen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mat er ikke bare en fysiologisk nødvendighet, mat har også mange viktige sosiale og kulturelle funksjoner. Smak, tekstur og utseende kan tidvis være av like stor verdi som nytteverdien av det som spises. Ulike områder, regioner og land har derfor utviklet sine særegne former for kokekunst. Strømsgodset IF med «Ekte kjærlighet på Gulskogen» går stadig nye veier for å styrke kommunedelen Gulskogen. Drammensidretten, her ved Strømsgodset IF har påtatt seg samfunnsoppgaver langt utover den ordinære medlem – og idrettsaktiviteten.

I samarbeid med Jasmin Kvinnenettverk, og med støtte fra Viken Fylkeskommune, har prosjektet “Bydelsmiddag» bidratt til nærmere 3500 gratis måltider til barn ved kommunens Aktivitetsskole på Rødskog og Gulskogen skole. Ytterligere 200 måltider er servert til barn og unge som har deltatt i aktiviteter i regi av idrettslaget rett etter skoletid.

Ca tjue kvinner fra en rekke ulike land og kulturer som Eritrea, Somalia, Marokko, Syria, Bosnia, Estland, Afghanistan, Etiopia og Norge har på ulike måter bidratt til at barn og unge har fått gleden av gratis, næringsrik, spennende matretter fra ulike verdenshjørner.

Dette prosjektet er med på å skape et unikt samhold på tvers av kulturer, løfte frem ressurser i en mangfoldig kommunedel og styrke minoritetskvinnens rolle som ressurs i lokalsamfunnet. Det skaper en god sosial møteplass der minoritetskvinner får språk og arbeidstrening. Prosjektet styrker også samarbeid på tvers av frivilligheten og kan bidra til nye spennende samarbeidsprosjekter. Drammen trenger flere kvinnelige gode rollemodeller med minoritetsbakgrunn.  Jasmin kvinnenettverk og disse kvinnene går foran som gode eksempler.

Aktive lokalsamfunn, samfunnsbyggeren i lokalmiljøet.

Alt utstrakt samfunnsarbeid for Drammensidretten har denne målsettingen:

Livslang idretts- og aktivitetsglede på tvers av generasjoner og trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i aktive lokalsamfunn

Gjennom «Aktiv i idrettslag» er målsettingen å inkludere flere aktive barn og unge med minoritetsbakgrunn inn i idrettslag, spesielt jenter med minoritetsbakgrunn og der økonomi er barriere for deltagelse.

Til sammen utgjør dette Drammensmodellen Aktive lokalsamfunn. Aktive lokalsamfunn er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslag har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørighet, fellesskap og aktivitetsnivå blant innbyggerne i Drammen kommune.

Måltider som en viktig sosial, kulturell læringsarena

Dokumentert forskning viser at måltider gir barna gode muligheter til å utvikle kommunikasjons-, kognitive, sosiale og følelsesmessige ferdigheter. Barn deltar, lærer og er sosiale når de spiser sammen. Prosjektet Bydelsmat gir barna nye opplevelser i form av mat de kanskje ikke har smakt tidligere.

Mat er et bindeledd mellom mennesker som benyttes i en rekke ulike sosiale situasjoner.

Det har Strømsgodset IF og Ekte kjærlighet forstått. Sammen med fysisk aktivitet i skolen, et samarbeid mellom idrettslag og nærskoler, nærmer idrettslaget seg en pallplassering, sett i et folkehelseperspektiv. Sentralt i arbeidet med Aktive Lokalsamfunn og i dette prosjektet står FNs bærekraftsmål nr. 3 og 17 med henholdsvis god helse og samarbeid.

Strømsgodset IF har de siste to siste årene innhentet tilskuddsmidler fra stiftelser og fond, til sammen utgjør det en sum på kr 2 470 000,-. Disse midlene investeres direkte i lavterskel- og gratistilbud, inkluderingstiltak, ungdomsprosjekter og prosjekter i samarbeid med annen frivillighet. Dette er forebygging på så mange ulike måter.

Frivillig sektor er imponerende dyktige til å foredle små og store tilskudd til store varige verdier. Dette prosjektet er utført med bravur midt i en pandemi.

Aktive Lokalsamfunn er ikke en lovpålagt tjeneste, men det er et paradoks at frivilligheten her bistår med gratis mat til et kommunalt tilbud!

Ekte kjærlighet på Gulskogen bidrar til trygge og aktive oppvekstsvilkår for barn og unge, livslang idrett -og aktivitetsglede og inkludering på tvers av kulturer og generasjoner. Ekte kjærlighet på Gulskogen bidrar til økt fysisk aktivitet, gir innbyggerne mange gode inkluderingsarenaer og flere trygge sosiale møteplasser. Dette er med på å heve den generelle folkehelsen for innbyggerne på Gulskogen.

Drammen idrettsråd ønsker å bidra til utviklingen av robuste idrettslag, skoler og FAUer. DIR initierer samarbeid på tvers av frivilligheten, med en målsetting om å bygge trygge og aktive lokalsamfunn i Drammen.

Strømsgodset IF er det sosiale limet, selve «Carlsons lim» i sin kommunedel.

At Strømsgodset IF med Ekte kjærlighet på Gulskogen mottok Frivillighetsprisen for sin kommunedel i 2021 var ingen overraskelse, snarere tvert om.

Sissi Hafskjold
Konsulent Samfunnsutvikling idrett
Drammen idrettsråd

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram