Samarbeidsplattformen er en garanti fra Hermansen og Knudsen, ikke et eventyr fra Asbjørnsen og Moe?

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

De fire posisjonspartiene i Drammen er enige om en felles politisk plattform. Etter fire år med ørkenvandring er plattformen et godt utgangspunkt for å komme videre på idrettsområdet i Drammen. Idrettslagene i Drammen tar det for gitt at denne følges opp i kommunebudsjettet for 2024.

Idretten i Drammen har de siste fire årene arbeidet intenst med tre forhold:

 • Drammen kommune har stor underdekning av idrettsanlegg i forhold til klubbenes (les: befolkningens) behov. Vi er faktisk sånn cirka dårligst i landet.
 • Klubber med egne anlegg mottar ikke tilskudd til disse som er i nærheten av samlede kostnader, og må ta penger ut av aktivitet for å drifte anleggene.
 • Den svært vellykkede satsingen på Aktive Lokalsamfunn mangler forutsigbar og bærekraftig finansiering både når det gjelder idrettens og skolenes deltakelse. Idrettslag og skoler gjennomfører daglig felles aktivitet innenfor Aktive Lokalsamfunn i alle kommunedeler, men står i akutt fare for å måtte ta ned igjen tiltakene.
Fortsett å lese «Samarbeidsplattformen er en garanti fra Hermansen og Knudsen, ikke et eventyr fra Asbjørnsen og Moe?»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Aktive Lokalsamfunn- for fremtidig bærekraft.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Drammen idrettsråd i samarbeid med Drammen kommune arrangerte for åttende gang konferansen «I samme båt». Denne gang med tema, Aktive Lokalsamfunn for fremtidig bærekraft.

Fra 9. til 10 nov samlet skoleledelse, idrettsledelse, ordfører Kjell Arne Hermansen, politikere, kommunalsjefer, Viken idrettskrets, områdesatsningen på Strømsø, Pensjonistforbundet Buskerud, Drammen Friluftsforum, Drammen kulturråd, frivillige og andre samarbeidspartnere.

Til sammen 80 deltagere var samlet for å se mot fremtidens Aktive Lokalsamfunn. Drammen idrettsråd ved styreleder Per Fjeld Olsen holdt stø kurs og loset oss alle gjennom konferansen med stø hånd.

Fortsett å lese «Aktive Lokalsamfunn- for fremtidig bærekraft.»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Invitasjon til Klubbledermøte.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Drammen idrettsråd inviterer til klubbledermøte. Formålet er å gi informasjon og opprette dialog om den politiske samarbeidsplattformen og Drammen kommunes budsjett 2024. 

Agenda: 

 • Info om den politiske samarbeidsplattformen
 • Info om Handlings- og økonomiplan 2024-2027
 • Dialog og tilbakemeldinger om plattform, budsjett og videre arbeid.

Bakgrunnen for møtet er: Partienes samarbeidsprogram er lagt fram og budsjettet er offentlig.

Formålet med møtet er å skape en felles forståelse for innholdet i de to dokumentene. Møtet må også drøfte videre strategi fram mot budsjettvedtaket i kommunestyret 12.12. 

Sted: Solberg Sportsklubbs klubbhus

Tid: 13 november kl. 1800-2000 

Hvert IL kan stille med inntil to deltakere. 

Meld dere på her: Påmelding Klubbledermøte (jotform.com)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

TEMAPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2023-2030

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Drammen kommune vedtok i juni 2023 «Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Planen er ment å gjelde frem til 2030. Som et vedlegg til planen ligger et omfattende kunnskapsgrunnlag som angir store utfordringer i kommunen med underdekning av idrettsanlegg. Med et manglende planverk for perioden 2020 til 2023, har kommunen i svært begrenset grad bidratt til utvikling av anlegg og øvrig på idrettsområdet i perioden.
Temaplanen angir tre satsningsområder med:

 1. Helhetlig stedsutvikling for folkehelse og deltagelse.
 2. Aktive innbyggere hele livet.
 3. Likeverdige vilkår (videre arbeid med harmonisering).

Drammen idrettsråd har sammenstilt Temaplanen med de politiske lovnadene som partiene som fram til i dag har vært representert i Kommunestyret har i sine programmer de neste fire årene. Bruk dette dokumentet aktivt når dere møter politikerne deres på gata, i butikken eller andre steder. Minn dem på at dette er det de skal levere på fram til 2027!!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Påmelding til Idrettsdebatten 2023

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Drammen idrettsråd inviterer til Idrettspolitisk debatt.

Sted: Kompetansesenteret. Wergelandsgt. 9. 3019 Drammen.

Tid: 28 august kl. 18.00 – 2100 — åpent fra kl. 17.30

Møteleder: Bjørn Olav Nordahl, NRK

Politiker panelet vil bestå av representanter fra de partiene som er representert i dagens kommunestyre: DRAMMEN ARBEIDERPARTI, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, DRAMMEN SOSIALISTISK VENSTREPARTI, DRAMMEN VENSTRE, RØDT DRAMMEN, DRAMMEN HØYRE, DRAMMEN FRP, Kristelig Folkeparti

Påmeldingen er nå også åpen for alle!!

Meld dere på ved å følge denne lenken: Påmelding Idrettspolitisk debatt 28 august 2023 (jotform.com)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

For én «badesommer» bygger vi  17 idrettsanlegg

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

3,5 millioner kroner er summen Drammen kommune bruker på å tilby mange gratis inngang på Drammensbadet denne sommeren. Det er et bra tiltak. Sett i perspektiv vil man for tilsvarende sum kunne bygge 17 idrettsanlegg.

I idretten er vi innrettet slik at vi ergrer oss over et dårlig resultat i kun få minutter før vi begynner å glede oss til neste løp. Nytt løp til helga, nye muligheter, det vinner vi.

I det orienteringsløpet som idretten og Drammen kommune har løpt sammen siden kommunesammenslåingen har vi kun sporadisk vært innom postene. Resultatet er deretter. Vi er godt nede på resultatlista. Det får så være at andre har løpt fortere enn oss. Som verre er at vi har surra det til selv. En ivrig og utålmodig idrett har løpt foran med kompasset og slept på en kommune som ikke har hatt med seg noe kart på turen. En kommune uten kart tør ikke/vil ikke/kan ikke bevege seg ut i ukjent landskap.

I kommunestyremøte 14. juni godkjente kommunen et kart med betegnelsen «Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Det er dette kartet vi sammen skal løpe etter helt fram til 2030. Kartet kunne vært tegnet enda tydeligere, men det er mer enn godt nok til at kommunen kan få opp farta. Sammenholder vi kartet med partienes program for neste fire år på idrettsområdet, blir det faktisk ganske så bra. Gjennomgående har partiene offensive og gode idrettsprogram. Kart og terreng stemmer overens.

Idretten tar for gitt at partiene tar sine egne program og sin egen vedtatte temaplan på alvor. Neste post i løpet heter da «bevilgninger» og første anledning er budsjett for 2024.

Fortsett å lese «For én «badesommer» bygger vi  17 idrettsanlegg»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Drammen Idrettsråd innkaller herved til ordinært årsmøte for 2023:

 • DATO: TIRSDAG 25. april 2023
 • STED: Huset på banen, Drammens Ballklubb. Øren. Drammen
 • START: Kl. 18.00

Dagsorden ifølge NIFs lover:

 • Godkjenne de frammøtte representanter.
 • Godkjenne innkallingen, forretningsorden og saklisten.
 • Velge dirigent(er) og møtesekretær(er), samt to representanter til å underskrive protokollen.
 • Behandle idrettsrådets årsberetning.
 • Behandle idrettsrådets regnskap for 2022, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 • Behandle idrettsrådets forslag til arbeidsprogram (handlingsplan) for 2023-2024 samt orientere om det kommende arbeidet med Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Vedta idrettsrådets budsjett for 2023.
 • Foreta valg i henhold til DIRs lov.
Fortsett å lese «INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Idrettsrådets høringsinnspill til kommuneplanens arealdel.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Demografi; sitat fra planbeskrivelsen:

I planperioden og framover vil andelen eldre over 67 år øke sterkt. Antall 80-åringer vil dobles frem mot 2040.

Idretten har gjennom idrettslag i alle kommunedeler etablert den systematiske modellen Aktive lokalsamfunn. Aktive Lokalsamfunn er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Seniortilbud er en viktig del av arbeidet og Drammen idrettsråds samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet Buskerud sikrer at arbeidet er målrettet og at organisasjonene samarbeider om hva, hvor og hvordan slik at tilbudene til denne målgruppen blir så gode som mulig.

Arbeidet bidrar betydelig til å oppnå målet man beskriver i planbeskrivelsen:

Gode levekår og livskvalitet for innbyggerne er avhengig av at alle har muligheter for passende arbeid, boliger tilrettelagt for alle livsfaser, møteplasser og områder som stimulerer til aktivitet og fellesskap. Dette er sentrale premisser for kommuneplanarbeidet.

Les hele innspillet under:

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Anleggskonferanse i Bærum: Å BYGGE IDRETTSANLEGG ER ET LAGSPILL – Hvordan spille hverandre gode?

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Anleggskonferansen arrangeres av Viken idrettskrets i samarbeid med Viken fylkeskommune, Bærum idrettsråd og Bærum kommune.

imageu45qc.png

Her i Norge er de fleste idrettsanlegg resultat av et godt samspill mellom Norsk Tipping, staten ved Kulturdepartementet, fylket, kommuner, idrettsråd og idrettslag. I Bærum kommune finner vi mange gode eksempler på slike anlegg. Under konferansen vil vi besøke noen av dem og få høre mer om samspillet mellom kommunen og idretten. Vi vier også tid til å se på bærekraftige løsninger for fremtiden på anleggsfeltet.

Last ned hele innbydelsen her.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather