INFORMASJONSBREV: SØKNAD OM REFUSJON HALLEIE 2016

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år kan få refundert deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne. Søknadsfristen settes til 4.april 2016. Søknadene må være nøyaktig utfylt og alle vedlegg må legges ved. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. 

Søknader om refusjon halleie prioriteres i følgende rekkefølge:

 • Kategori 1: Innendørs lokaler som leies av kommersielle huseiere.
 • Kategori 2: Innendørs lokaler i andre kommuner.

Der hvor det ikke finnes tilfredsstillende treningslokaler i kommunen vil det gjøres unntak fra denne prioriteringen. Dette vil vurderes særskilt i det enkelte tilfelle. Maks grense for refusjon av timeleie vil være tilsvarende høyeste sats for timeleie i kommunale idrettshaller.

Refusjonen gjelder kun leie til ordinær trening, dvs. at kamper, turneringer og stevner, samt treningsleire skal ikke tas med. Kommunens intensjon med refusjonsordningen er at dette skal være et bidrag til klubbene, slik at det skal være mulig for klubbene å redusere aktivitetskontingenten for barn/unge.

Dersom flere lag eller klubber deler treningstid på en bane gis det kun refusjon for et lag. Det refunderes kun for leie på dokumenterte utgifter.

Prinsipper for tilskudd i ny modell:

 1. Tilskudd gis til aktivitet for barn og unge under 20 år
 2. Tilskuddet beregnes slik at det tilsvarer den subsidiering som lag som trener i kommunale haller gis igjennom 20 % betaling av full leiesats(80 % subsidiering)
 3. Der hvor tilskuddet går til klubb som eier egen hall gis støtten til hovedforeningen i klubben
 4. Tilskudd gis til idretter som trener inne i perioder av året, men ikke har egen særidrettshall tilpasset sitt bruk i Drammen(eksempelvis ishall)
 5. Det gis kun tilskudd til klubber/idrettslag fra Drammen som er tilknyttet Norges idrettsforbund.
 6. Det gis ikke tilskudd til trening i kommersielle treningssentre
 7. Dersom en klubb leier lokaler sammen med utenbys klubber avkortes tilskuddet forholdsmessig. Slikt samarbeid skal dokumenteres i søknad om tilskudd.
 8. Når det er fellestreninger med > 20 og < 20 skal aldersfordeling oppgis i søknad.
 9. Tilskudd til klubber som eier egen hall skal gjenspeile den støtten som gis til klubber som trener i kommunale haller.
 10. En forutsetning for tilskudd til lagseide idrettshaller er at lag/foreninger kan leie timer i lagseid hall for samme subsidierte pris som i kommunale haller(gjelder for de < 20 år). 

Innhold i søknaden:

Vedlagt ligger et registreringsskjema for utfylling om betalt halleie for 2014. Vi ber lagene fylle ut skjemaet nøyaktig og legge ved alle vedlegg.

Kopi av alle betalte regninger for leieutgifter for barn og unge under 20 år.

 • Det er viktig at laget fyller ut rubrikkene med aktivitetskontingenten og medlemskontingenten til laget det søkes refusjon for.
 • Det skal fylles ut et skjema for hvert lag

Søknadsskjemaet og informasjon om refusjon av halleie ligger også på Drammen kommunes nettsider; https://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Kultur-fritid-og-idrett/Tilskuddsordninger/idrettsmidler/Halleie—refusjon/

Søknad med bilag sendes samlet fra idrettslaget til:

Drammen Kommune- vei, Natur, Idrett
Engene 1
3008 Drammen.

Eller på e-post til kommunepost@drmk.no

Evt. spørsmål kan rettes til undertegnede.
Eller til Drammen Idrettsråd v/Geir Skinnes, e-post Geir.Skinnes@drammenir.no

Mvh

Marte Bøhm Nordahl
Tlf: 92040948

epostlogo outlook 2003

Vei, Natur og Idrett
http://www.drammen.kommune.no/temaplan

 

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram