Idrettsrådets rutiner som forvaltningsorgan

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammens Tidende retter i dag søkelyset mot økonomiske forhold knyttet til blant annet bruk av inkluderingsmidler i idretten. Drammen Idrettsråd (DIR) er sentral part når det gjelder tildeling og fordeling av denne type bistand til idrettslag. Vi ønsker her å redegjøre kort for vår rolle, og på hvilken måte vi – sammen med flere andre parter – arbeider i denne typen saker:

Slik jobber vi med forvaltning av midler til klubbene

Drammen Idrettsråd (DIR) er et samarbeidsorgan for alle idrettslag i Drammen. DIR og Drammen Kommune (DK) har en samarbeidsavtale som definerer DIR forhold til DK.
DIR forvalter følgende kommunale tilskudd etter klart definerte retningslinjer:

Kommunal støtte til idrettslag:

  • Kommunal aktivitets- og driftsstøtte som tildeles på grunnlag av antall grupper og medlemmer (især yngre) – pr. 1. januar.
  • Støtte til utdanning av ledere/trenere i klubben – opptil 5000 kroner pr. deltaker pr. kurs.
  • Støtte til drift av lagseide anlegg.
  • Støtte til NM og landsdekkende arrangement.

Utviklingsstipend til yngre utøvere.
(se denne lenken: https://drammenir.no/?s=utviklingsstipend

I tillegg samarbeidssavtalen har DIR disse avtalene med Drammen kommune:

  • Partnerskapsavtale om Inkluderingsarbeidet med Drammen kommune gjennom MØS-tildeling (målrettet økonomisk satsning)
  • Tilleggsavtale med Fjell 2020 vedrørende Inkludering i idrettslag.

    For å sikre at dette arbeidet fungerer best mulig ble det i 2013 etablert en rådgivende gruppe bestående av representanter fra Drammen Idrettsråd, Buskerud Idrettskrets, Drammen kommune, ved VNI (vei, natur og Idrett) skole og barnevern. Fjell 2020 (ved prosjektleder) og NAV Drammen har siden kommet med i gruppen.

DIR forvalter følgende statlige tilskuddsordninger etter klart definerte retningslinjer:

  • Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Norges Idrettsforbund (NIF).

Buskerud Idrettskrets (BIK) er et regionalt forvaltningsorgan for Norges Idrettsforbund. BIK har følgende oppgaver:

• Oppgaver i henhold til NIFs lov og saker av felles interesse for idretten i Buskerud.
• Idrettspolitiske oppgaver rettet mot fylkeskommunen og samarbeid med idrettsrådene for å styrke idrettslagenes rammebetingelser i kommunene.
• Service- og støtteoppgaver overfor idretten i Buskerud for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutvikling.
• Informasjonsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.

Inkludering i idrettslag, informasjon om prosesser i Drammen.

Kulturdepartementet (KUD) inviterte i 2002 Drammen med i ordningen som den gangen het «Storbyordningen» og som i dag heter «Inkludering i idrettslag». Ordningen forvaltes av NIF. Ordningen har klart definerte retningslinjer fastsatt av KUD og NIF.
DIR har utviklet egne prosedyrer og rutiner for inkluderingsarbeidet for å sikre god utvikling av arbeidet.

Lokale forvaltningsnivåer er for det meste idrettsråd, men i noen byer i Norge forvaltes ordningen av idrettskretser. Lokalt i Drammen forvaltes ordningen av DIR.

Ordningen er forankret i NIFs lovverk, IPD (Idrettspolitisk dokument) Idrettens bestemmelser om barneidrett og fra 2017 også forankret i Fritidserklæringen, lansert 7.juni 2016. Erklæringen er bygget på FNs konvensjon om barns rettigheter

Evaluering av Inkludering i IL 2016/2017

Våren 2016 signaliserte KUD at de ønsket en gjennomgang av ordningen, både i forhold til regelverk, søknad og rapporteringsrutiner og malene som er benyttet. NIF fikk ansvar for å gjennomføre denne evalueringen.
DIR ble spurt om vi var villig til å delta i dette nasjonale arbeidsutvalget basert på egne erfaringer der vi gradvis de siste to årene har justert de nasjonale føringene og laget lokale tilpasninger både når det gjelder søknadsrutiner og krav til dokumentasjon. Denne prosessen ble delt med NIF underveis og de ønsket derfor at DIR skulle bidra i dette evaluerings og utviklingsarbeidet.
Resultatet er at NIF kommer med nye maler for søknad- og rapporteringsrutiner for inkluderingsarbeidet i 2017. Mange av de lokale endringene og innstrammingene DIR foretok lokalt i 2015/2016 blir nå innført som nasjonale standarder.

Nyttige lenker:
https://drammenir.no/sttteordninger/kommunal-stotte/
https://drammenir.no/sttteordninger/lam/
https://drammenir.no/inkludering/soknadskriterier/
https://drammenir.no/inkludering/rapporter/
https://drammenir.no/protokoller/beretninger/
https://drammenir.no/protokoller/arsmoter/
https://drammenir.no/protokoller/styreprotokoller/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram