Anleggsundersøkelsen 2022

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Som en del av vårt arbeid med Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har Drammen idrettsråd hentet inn oppdaterte anleggsplaner og anleggsønsker fra kommunens 116 idrettslag.

Fra klubbene er det meldt inn 80 ulike anleggsbehov. Antallet er noe høyere enn hva som var tilfellet i en tilsvarende undersøkelse som idrettsrådet gjorde i 2020. Med den helt fraværende utviklingen som har vært av nye idrettsanlegg etter kommunesammenslåingen i 2020 akkumuleres det løpende et større og større behov.

Samlet kostnadsramme som er meldt inn er så langt i området 1,5 mrd. Det er ikke angitt kostnad for alle anleggene og de innmeldte størrelsene er ikke kvalitetssikret. Drammen idrettsråd trekker derfor ingen andre slutninger ut av dette enn at anleggsbehovet både i antall og kostnad er betydelig.

Anleggsundersøkelsen som presentert i dette dokumentet er et helt selvstendig dokument. Drammen idrettsråd benytter det også som vedlegg til innspill vi har gjort til kommunes arbeid med temaplan. Fra dette gjentar vi at fremtidig anleggsutvikling i kommunen må være:

  • Behovsbasert
  • Desentralisert og brukervennlig for idrettslag og befolkning.
  • Bærekraftig for miljø, kommune og idrettslag.
  • Med fleksibilitet hva gjelder grensesnittet mellom kommune og idrettslag for finansiering, eierskap og drift.

Som det fremkommer av undersøkelsen, har klubbene i stor grad et ønske om selv å bidra i utviklingen av sine idrettsanlegg. Der hvor det er angitt “idrettslaget alene” som byggherre så vil det for de langt fleste uansett være behov for kommunal bistand med finansiering. En rekke prosjekter ligger klare for utvikling. Så snart Drammen kommune får på plass et virkemiddelapparat med midler for finansiering, garantier og lån vil klubbene umiddelbart gå i gang med nye anlegg for folkehelse, aktivitet, trivsel og stedsutvikling.

Undersøkelsen er gjennomført nettbasert og hvor klubbene har måttet gi ulike typer informasjon om anlegget. Enkelte felter har faste svaralternativ og andre med fri tekst. Idrettsrådet har ikke redigert på innleverte tekster. Det vil derfor i varierende grad være beskrivelser til det enkelte anlegget uten at dette har betydning for vurdering av behovet. 

Vi presenterer i det videre alle innmeldte anlegg sortert pr. kommunedel.

Spørsmål til undersøkelsen kan rettes til Drammen idrettsråd ved daglig leder Geir V. Skinnes, geir.skinnes@drammenir.no

Drammen 29.11.22

Drammen idrettsråd

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather