Om oss

Hvem er vi? Sjekk her: https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=61

I alle kommuner med mer enn 3 idrettslag skal det opprettes Idrettsråd (IR) Det kan også opprettes IR med færre lag i kommunen. I Buskerud har 17 av 21 kommuner IR pr. 2001. Også i de minste kommunene Flå, Hemsedal, Krødsherad og Rollag vurderer man å opprette IR, noe som har blitt aktualisert ved at det er IR som har fått ansvaret for å fordele de nye (statlige) aktivitetsmidlene til lokale idrettslag.

IR er et fellesorgan i kommunen for all idrett som er registrert i Norges Idrettsforbund ved innmelding via Buskerud Idrettskrets. IR er lagenes tålsrør overfor kommunen. IRs oppgave er å arbeide for best mulige forhold for idretten, herunder samarbeide mellom lagene og de kommunale myndighetene og mellom lagene og idrettskretsen.

Organisering: Medlemmer i IR er alle  idrettslag i kommunen som er medlem av Norges Idrettsforbund. Gjennom idrettskretsen er IR et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund. Alle idrettslag skal sende alle sine henvendelser til kommunen via Idrettsrådet.

Idrettsrådets arbeidsoppgaver: Idrettsrådet skal: – være et samordningsorgan for idrettslagene og ta opp saker av felles  interesse. – kartlegge og planlegge idrettens behov i kommunen. – samordne og prioritere idrettslagenes planer på kort og lang sikt. – behandle, prioritere og samordne idrettslagenes henvendelser til kommunen og oversende fellessøknadertil denne i samsvar med gjeldende tidsfrister. – sette opp arbeidsplan i samsvar med de kommunale søknadsprosedyrer og tidsfrister. – informere kommunen ledelse og innbyggere om idrettslagenes virksomhet. – avholde fellesmøter med idrettslagene etter behov. – eventuelt være representert på idrettskretsens ting og ledermøte – sende årsrapport til kommunen, idrettslagene og idrettskretsen.