Søknadsskjema Aktiv i idrett 2023

Søknadsfrist 10 februar

Aktiv i idrett (Inkludering i idrettslag) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) via NIF der målet er å få flere barn og unge skal få delta i idrettslag og oppleve idrettsglede

Dette er en tilskuddsordning idrettslag i Drammen kan søke på for å tilby aktivitet som er åpne for barn og unge mellom 6- 19 år.

Drammen Idrettsråd  forvalter denne ordningen og utlyser ny søknadsrunde for 2022.
Nye idrettslag som ønsker å søke tilskuddsordningen, oppfordres til å ta kontakt med DIR i forkant av søknadsfrist. Idrettslag  oppfordres  til å gjøre seg godt kjent med søknadskriteriene.

Hvem kan søke?
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) Det er kun idrettslag i Drammen som kan søke til Drammen Idrettsråd.

Mål og målgrupper:
Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag. Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

Søknadsberettigede tiltak:
1. Ukentlig idrettstilbud
2. Idrettsaktivitet over en kort periode(Eks: kursrekke)
3. Åpen hall
4. Ferieaktivitet eller engangstiltak
5. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag
6. Andre tiltak/aktiviteter som inkluderer målgruppen. Eks: Idrettskontakt

NB! Dersom idrettslaget søker om idrettskontakt, er det egne kriterier for dette. Idrettskontakt • Drammen Idrettsråd (drammenir.no)
 

Kriterier
Tiltaket skal være åpent for alle barn og unge å delta på, ikke bare for idrettslagets medlemmer
Tiltaket skal være gratis eller lav kostnad
Tiltaket skal organiseres lokalt og foregå i nærmiljøet det rekrutteres fra
Tiltaket skal søke å nå målgruppen som beskrevet over
Tiltaket skal være forankret i styret ved styrevedtak i tillegg til å ha en inkluderingsansvarlig
Det skal ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltagelse i aktivitetene.
Krav til politiattest

Kostnader som dekkes:
Lønn til instruksjon(DIR anbefaler at lønnskostnader ikke overstiger 250 kr timen)
Lønn til administrasjon(DIR anbefaler maks 10% av totalt tildelt sum)
Felles utstyr
Leie av treningslokale
Markedsføring

Kostander som ikke dekkes:
Bevertning
Personlig utstyr
Premier eller gaver
Tiltak/arrangement av ren sosial karakter

Søknadsskjema: Søknad Inkluderingsmidler 2023 (jotform.com)
NB! Et søknadsskjema pr tiltak om idrettslaget søker flere tiltak

Budsjettmal for 2023: 
budsjettmal-inkludering-2023-1

NB! Det er kun vedlagt søknads- og budsjettmal som skal benyttes. IL skal kun ha en ansvarlig som søker på vegne av idrettslaget. Tiltak- et skjema pr tiltak

Søknadsfrist er  fredag 10. februar 2023

Rapportering
Rapporteringsfrist: 31.desember  2023
https://form.jotform.com/230152522508345

Forutsetning for behandling av ny søknad, forutsetter at frist for rapportering er overholdt og godkjent.
Tiltaksmidler som ikke er benyttet skal tilbakeføres Drammen Idrettsråd.  

Ved spørsmål ta kontakt med :
Janne Cecilie Hafskjold samfunnsutvikling idrett
Mobil: 907 47 501/ kontor: 32 20 82 13
www.drammenir.no Facebook Twitter Instagram

Tusen takk for at ditt idrettslag vil gjøre en ekstra innsats for å øke mangfoldet i norsk idrett!

Facebooktwittergoogle_plusinstagramFacebooktwittergoogle_plusinstagram