Aktive lokalsamfunn-info

 Aktive Lokalsamfunn:

Aktive lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Drammen idrettsråd  samarbeider med   Drammen kommune, Viken Idrettskrets og idrettslag i Drammen som ønsker å bygge aktive lokalsamfunn. Dette er nærmiljøer hvor skolen, idrettslaget, FAU og andre frivillige organisasjoner legger til rette for bevegelsesglede, sosiale fellesskap og gjerne på tvers av generasjoner. Drammen idrettsråd har også en intensjonsavtalen med Pensjonistforbundet Buskerud.

Aktive Lokalsamfunn er et prosjekt der idrettslaget tar initiativ til en styrket samhandling med det offentlige generelt og skoleverket spesielt, om barn og unges trygge og aktive oppvekst. Det skal være et samlende initiativ preget av en raus og inkluderende holdning overfor andre frivillige organisasjoner og bygge på et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på tvers av generasjoner.

Aktive lokalsamfunn benyttes også for å  inkludere nye grupper inn i idrettens ordinære aktivitetstilbud. Dette for å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Det gjennomgående er at tilbudene retter seg mot alle i nærområdet og ikke begrenser seg til klubbens medlemmer.

Drammen idrettsråd ønsker å støtte og styrke idrettslagenes arbeid knyttet til inkludering og samarbeid mellom idrett og skole og å synliggjøre lokalidrettens samfunnsbidrag.

https://www.aktivelokalsamfunn.no/nyheter/aktive-lokalsamfunn-pa-stortinget

Følg med på Aktive Lokalsamfunns nettsider: