Solidaritetsfondet


Drammen kommune er en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier.

Solidaritetsfondet er idrettsrådets egen ordning og vårt svar på «idrettsglede for alle»
Hovedmål: Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse og forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Gjennom å etablere lokale Solidaritetsfond kan idrettslaget bidra til:
Å støtte sårbare barn og unge med medlemskap/aktivitetsavgift/cupdeltagelse/ utstyr og aktivitet i en krevende situasjon. Støtteordningen er tillitsbasert.

Forutsetning for at idrettslag skal kunne etablere Solidaritetsfond er:

  1. Etablering lokalt Solidaritetsfond/inkluderingsfond i idrettslaget
  2. Etablere inkluderingsansvarlig
  3. Tiltaket skal være forankret i styret ved styrevedtak


Solidaritetsfondet er ment som en delfinansiering / støtte til aktivitet i en økonomisk krevende situasjon. Det finnes også støtteordninger gjennom NAV, Flyktningtjenesten og andre tilskuddsordninger.
Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det er allikevel viktig å presisere at målet er at ingen barn og unge skal falle utenfor idrettens aktiviteter.

  • Hvordan Solidaritetsfondet kan tilføres midler:
  • Egne arrangementer/ gjenbruksdager hvor inntekt øremerkes
  • Søke samarbeid med eksterne sponsorer og næringsliv
  • Spleis innsamling til SF som en samfunnsdugnad alle kan bidra til
  • Eget vippsnummer som gjør det enkelt å støtte
  • Prosentandel av inntekter til idrettslag øremerkes Solidaritetsfond.
  • Søk støtte fra ulike støtteordninger

Gjennom å etablere Solidaritetsfondet ønsker vi å bidra til at idrettslag kan redusere terskelen for deltagelse og skape trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i Drammen. Idrettsrådet ønsker å styrke idrettslag med hjelpeverktøy for å strukturere, synliggjøre og jobbe systematisk med inkludering i idrettslag. Flere idrettslag i Drammen har allerede etablert sine lokale Solidaritetsfond.

Det er idrettslagene selv som disponerer og styrer sine lokale Solidaritetsfond etter anbefalte retningslinjer fra Drammen Idrettsråd.

DIR ønsker at idrettslagene etablerer enkle men troverdige rutiner for tildeling.  Det oppfordres til samarbeid med Kirkens Bymisjons utlånssentral v/Skattkammeret, skole og andre aktører som kan være med på å senke barrierer for deltagelse.

Alle idrettslag oppfordres til å jobbe med egen praksis i forhold til hvordan redusere kostnadsnivå .
Drammen idrettsråd oppfordrer idrettslag til å ta kontakt for mer informasjon om vårt Solidaritetsfond. Idrettslag som ønsker å etablere et slikt fond får tilgang til fondets logo, anbefalte kriterier i tillegg til veiledning og tips til hvordan ditt idrettslag kan jobbe med Solidaritetsfondet.

Om ditt idrettslag ønsker å etablere lokalt Solidaritetsfond, eller ytterligere informasjon, ta kontakt med Drammen idrettsråd .