Lokale aktivitetsmidler(LAM)med spesialpotter

Drammen idrettsråd gjør en ny utlysning til prosjekter under fanen Aktive Lokalsamfunn.

Søknadsfristen er satt til 30.juni. 

 

  1. Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler. Ca. 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra lagenes innrapporterte aktivitetstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye pr. medlem som den yngste gruppen.
  2. For å styre noen av midlene direkte til aktivitet for nevnte aldersgrupper, blir inntil 10 % gitt som støtte til lag som har barneidrettstilbud i tråd med NIFs anbefalinger for dette. Støtte gis til eksisterende og nye godkjente allidrettsskoler.
  3. Inntil 12 % av potten kan benyttes til Aktive lokalsamfunn
  4. Inntil 10 % blir fordelt som støtte til Paraidrett basert på innrapporterte aktivitetstall i Samordnet rapportering.

 

Aktive lokalsamfunn- er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktvitetsnivået blant innbyggerne.
Målsetting er å skape trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i aktive lokalsamfunn og livslang idrett- og aktivitetsglede. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. Det gjennomgående er at tilbudene retter seg mot alle i nærområdet og ikke begrenser seg til klubbens medlemmer.

Støtte kan søkes for følgende tiltak:

A)Aktive lokalsamfunn 1(oppstartsstøtte 1 år)
Forutsetter:
prosjektbeskrivelse og budsjett
Det styrker søknaden til «Aktive Lokalsamfunn» dersom idrettslaget har en intensjonsavtale/samarbeidsavtale med sin lokale skole(r) om fysisk aktivitet i skolen/AKS/SFO. 

B)Aktive lokalsamfunn 2(videreføring av aktive lokalsamfunn 1)
Forutsetter:
Utarbeidet modell for bærekraft i tiltaket.
Prosjektbeskrivelse og budsjett
Samarbeidsavtale med lokal skole er en forutsetning

Støtten til Aktive lokalsamfunn gis primært i 2 år.
Målsetting om å være etablert i løpet av tiltakets to første leveår.

C)Aktive lokalsamfunn 3
Særdeles spennende innovative tiltak som stimulerer til å skape trygge og  aktive oppvekstvillkår for barn og ungdom og som styrker idrettens bidrag i lokalsamfunnet kan vurderes utover støtte på 2 år. 
Forutsetter:
Prosjektbeskrivelse og budsjett.
Ved samarbeid med skole eller annen frivillighet styrker det søknaden om det er vedlagt intensjonsavtale/samarbeidsavtale. Det teller positivt for søknaden om prosjektet har overføringsverdi til andre Aktive Lokalsamfunn

 Åpen Hall / Aktivt anlegg (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år)
Lavterskel-gratis aktivitet for barn og unge innenfor målgruppen, likestillingstiltak, ungdomstiltak og inkludering av de med minoritetsbakgrunn. 
Tiltak som inkluderer alle barn og unge til uorganisert aktivitet i lokalsamfunnet.

 Mangfold og inkludering (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år)
Gratis lavterskeltiltak for å inkludere barn og ungdom uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon for å forebygge utenforskap og økonomiske barrierer for deltagelse. Det vektlegges å gi støtte til gratis aktivitetstilbud og ikke støtte til kontingentfritak.

 Ungdom i Aktive lokalsamfunn (Målgruppe 13-19 år)
Tiltak som stimulerer til at ungdom får ansvar og handlingsrom til å forme egne aktivitetstilbud og ta eierskap i utformingen av Aktive lokalsamfunn. Tiltak som styrker bruk av ungdom som aktivitetsressurser prioriteres.

Sammen om Aktive lokalsamfunn (Målgruppe 0-100 år)
 Idrettslag som bidrar til å etablere samarbeid med øvrig frivillighet for å styrke målsettingen i Aktive Lokalsamfunn.
Forutsetter:
Prosjektbeskrivelse og budsjett

LAM- spesialpotter har søknadsfrist 30.juni. 2022. Det er kun vedlagt søknadslink som skal benyttes.  Det er viktig  å sette seg godt inn i gjeldene kriterier før du søker.

Søk her: https://form.jotform.com/221422062839351

intensjonsavtale Aktive lokalsamfunn

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Janne C Hafskjold (Sissi)