Samarbeidsplattformen er en garanti fra Hermansen og Knudsen, ikke et eventyr fra Asbjørnsen og Moe?

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

De fire posisjonspartiene i Drammen er enige om en felles politisk plattform. Etter fire år med ørkenvandring er plattformen et godt utgangspunkt for å komme videre på idrettsområdet i Drammen. Idrettslagene i Drammen tar det for gitt at denne følges opp i kommunebudsjettet for 2024.

Idretten i Drammen har de siste fire årene arbeidet intenst med tre forhold:

  • Drammen kommune har stor underdekning av idrettsanlegg i forhold til klubbenes (les: befolkningens) behov. Vi er faktisk sånn cirka dårligst i landet.
  • Klubber med egne anlegg mottar ikke tilskudd til disse som er i nærheten av samlede kostnader, og må ta penger ut av aktivitet for å drifte anleggene.
  • Den svært vellykkede satsingen på Aktive Lokalsamfunn mangler forutsigbar og bærekraftig finansiering både når det gjelder idrettens og skolenes deltakelse. Idrettslag og skoler gjennomfører daglig felles aktivitet innenfor Aktive Lokalsamfunn i alle kommunedeler, men står i akutt fare for å måtte ta ned igjen tiltakene.
Fortsett å lese «Samarbeidsplattformen er en garanti fra Hermansen og Knudsen, ikke et eventyr fra Asbjørnsen og Moe?»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Aktive Lokalsamfunn- for fremtidig bærekraft.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Drammen idrettsråd i samarbeid med Drammen kommune arrangerte for åttende gang konferansen «I samme båt». Denne gang med tema, Aktive Lokalsamfunn for fremtidig bærekraft.

Fra 9. til 10 nov samlet skoleledelse, idrettsledelse, ordfører Kjell Arne Hermansen, politikere, kommunalsjefer, Viken idrettskrets, områdesatsningen på Strømsø, Pensjonistforbundet Buskerud, Drammen Friluftsforum, Drammen kulturråd, frivillige og andre samarbeidspartnere.

Til sammen 80 deltagere var samlet for å se mot fremtidens Aktive Lokalsamfunn. Drammen idrettsråd ved styreleder Per Fjeld Olsen holdt stø kurs og loset oss alle gjennom konferansen med stø hånd.

Fortsett å lese «Aktive Lokalsamfunn- for fremtidig bærekraft.»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Invitasjon til Klubbledermøte.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Drammen idrettsråd inviterer til klubbledermøte. Formålet er å gi informasjon og opprette dialog om den politiske samarbeidsplattformen og Drammen kommunes budsjett 2024. 

Agenda: 

  • Info om den politiske samarbeidsplattformen
  • Info om Handlings- og økonomiplan 2024-2027
  • Dialog og tilbakemeldinger om plattform, budsjett og videre arbeid.

Bakgrunnen for møtet er: Partienes samarbeidsprogram er lagt fram og budsjettet er offentlig.

Formålet med møtet er å skape en felles forståelse for innholdet i de to dokumentene. Møtet må også drøfte videre strategi fram mot budsjettvedtaket i kommunestyret 12.12. 

Sted: Solberg Sportsklubbs klubbhus

Tid: 13 november kl. 1800-2000 

Hvert IL kan stille med inntil to deltakere. 

Meld dere på her: Påmelding Klubbledermøte (jotform.com)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Åpning av diskgolfbane på Nesbygda

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Mandag 9. oktober som en merkedag for Nesbygda I.F med åpning av både ny diskgolfbane og klubblokaler på Tangen skole.

Lokalene i underetasjen på skolen er stilt til disposisjon av skolen og satt i stand av idrettsforeningen. Lokalene er gitt det trivelige navnet «Kosestua». Leder i Nesbygda I.F, Lasse Syvertsen,  melder at meningen med lokalene er å holde det åpent så mye som mulig på kveldstid.

Diskgolfbanen ligger i området rundt skolen og er en flott 9 hulls bane. Banen er i sin helhet opparbeidet og fullfinansiert av Nesbygda I.F. Foran en god samling av barn og voksne fortalte Lasse Syvertsen og Anja Lønseth fra foreningen om arbeidet og takket spesielt Johnsrud Anleggsdrift AS for solid bistand. Rektor på Tangen skole, Bente Liang, klippet snora for den nye banen. En stor takk fra rektor til idrettslaget for godt samarbeid og for at Nesbygda bringer aktivitet til skolen også utenfor skoletiden.

Fortsett å lese «Åpning av diskgolfbane på Nesbygda»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

TEMAPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2023-2030

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Drammen kommune vedtok i juni 2023 «Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Planen er ment å gjelde frem til 2030. Som et vedlegg til planen ligger et omfattende kunnskapsgrunnlag som angir store utfordringer i kommunen med underdekning av idrettsanlegg. Med et manglende planverk for perioden 2020 til 2023, har kommunen i svært begrenset grad bidratt til utvikling av anlegg og øvrig på idrettsområdet i perioden.
Temaplanen angir tre satsningsområder med:

  1. Helhetlig stedsutvikling for folkehelse og deltagelse.
  2. Aktive innbyggere hele livet.
  3. Likeverdige vilkår (videre arbeid med harmonisering).

Drammen idrettsråd har sammenstilt Temaplanen med de politiske lovnadene som partiene som fram til i dag har vært representert i Kommunestyret har i sine programmer de neste fire årene. Bruk dette dokumentet aktivt når dere møter politikerne deres på gata, i butikken eller andre steder. Minn dem på at dette er det de skal levere på fram til 2027!!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Søknad om treningstider i Åssiden fotballhall høsten 2023-vinteren 2024.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Da nærmer det seg sesong for innendørs fotball i Åssiden fotballhall og Drammen kommune sender nå ut søknadsskjemaet som skal benyttes for årets tildeling av halltider.

OBS! Søknadsfristen er 1. oktober, 2023.

Det er for at vi skal ha tid til å fordele og informere brukerne om treningstider før oppstart 1. november. Sesongen dere da søker om gjelder for 1/11 – 2023 til 30/4 – 2024. Hvis noen vil starte før, må dere si i fra i søknadskjemaet. Hver klubb sender en felles søknad for de lagene som skal trene i hallen. Ansvarlig for å søke er sportslig leder, eller den klubben har bemyndiget til dette. Ansvaret for fordelingen, vil ligge i Idrettsavdelingen i samarbeid fotballklubbene i drammen. I etterkant av fristen vil idrettslagene som søker innkalles til et møte hvor det legges opp til at idrettslagene skal samarbeide om å fordele treningstider.

Fortsett å lese «Søknad om treningstider i Åssiden fotballhall høsten 2023-vinteren 2024.»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

For én «badesommer» bygger vi  17 idrettsanlegg

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

3,5 millioner kroner er summen Drammen kommune bruker på å tilby mange gratis inngang på Drammensbadet denne sommeren. Det er et bra tiltak. Sett i perspektiv vil man for tilsvarende sum kunne bygge 17 idrettsanlegg.

I idretten er vi innrettet slik at vi ergrer oss over et dårlig resultat i kun få minutter før vi begynner å glede oss til neste løp. Nytt løp til helga, nye muligheter, det vinner vi.

I det orienteringsløpet som idretten og Drammen kommune har løpt sammen siden kommunesammenslåingen har vi kun sporadisk vært innom postene. Resultatet er deretter. Vi er godt nede på resultatlista. Det får så være at andre har løpt fortere enn oss. Som verre er at vi har surra det til selv. En ivrig og utålmodig idrett har løpt foran med kompasset og slept på en kommune som ikke har hatt med seg noe kart på turen. En kommune uten kart tør ikke/vil ikke/kan ikke bevege seg ut i ukjent landskap.

I kommunestyremøte 14. juni godkjente kommunen et kart med betegnelsen «Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Det er dette kartet vi sammen skal løpe etter helt fram til 2030. Kartet kunne vært tegnet enda tydeligere, men det er mer enn godt nok til at kommunen kan få opp farta. Sammenholder vi kartet med partienes program for neste fire år på idrettsområdet, blir det faktisk ganske så bra. Gjennomgående har partiene offensive og gode idrettsprogram. Kart og terreng stemmer overens.

Idretten tar for gitt at partiene tar sine egne program og sin egen vedtatte temaplan på alvor. Neste post i løpet heter da «bevilgninger» og første anledning er budsjett for 2024.

Fortsett å lese «For én «badesommer» bygger vi  17 idrettsanlegg»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Idrettsrådets høringsinnspill til kommuneplanens arealdel.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Demografi; sitat fra planbeskrivelsen:

I planperioden og framover vil andelen eldre over 67 år øke sterkt. Antall 80-åringer vil dobles frem mot 2040.

Idretten har gjennom idrettslag i alle kommunedeler etablert den systematiske modellen Aktive lokalsamfunn. Aktive Lokalsamfunn er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Seniortilbud er en viktig del av arbeidet og Drammen idrettsråds samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet Buskerud sikrer at arbeidet er målrettet og at organisasjonene samarbeider om hva, hvor og hvordan slik at tilbudene til denne målgruppen blir så gode som mulig.

Arbeidet bidrar betydelig til å oppnå målet man beskriver i planbeskrivelsen:

Gode levekår og livskvalitet for innbyggerne er avhengig av at alle har muligheter for passende arbeid, boliger tilrettelagt for alle livsfaser, møteplasser og områder som stimulerer til aktivitet og fellesskap. Dette er sentrale premisser for kommuneplanarbeidet.

Les hele innspillet under:

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Fornyet prosess for Utviklingsstipend 2022/23, kriterier, prosedyrer og søknadsfrist.

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Formålet med UTVIKLINGSSTIPENDIET er å gi økonomisk støtte til talentfulle unge utøvere som ønsker å satse seriøst videre på sin idrett – og som har en utviklingsplan og målsetting for egen karriere. Utviklingsstipendiet tildeles etter følgende retningslinjer:

1: Drammen kommune deler hvert år ut minimum to utviklingsstipendier til minst én jente og én gutt. Tildelingene skal være på inntil kr. 20.000,- pr. stipend.
2. Utviklingsstipendiet er Drammen kommunes bidrag til talenter i alderen 15 til 20 år.
3. Betingelsene for tildeling av stipendiet er at utøveren tilhører eliten i sin idrettsdisiplin, samt at utøveren skal representere en Drammensklubb / lag / forening. Utøveren skal primært være bosatt i Drammen, men unntak kan gis. Studenter som midlertidig er bosatt andre steder er fullverdige kandidater.
4. Stipendiet utdeles for 1 år. Tidligere stipendiater er fullverdige kandidater ved nytt tildelings år.
5. Drammen Idrettsråd avgjør hvem som skal motta stipendiet på bakgrunn av innkomne søknader fra byens klubber / lag / foreninger.
6. Drammen Idrettsråd har ansvaret for at klubber / lag / foreninger gjøres kjent med stipendordningen – samt betingelsene for denne.
7. Søknadsfrist for dette året er satt til 15.februar 2023.

Begrunnet og dokumentert søknad SKAL sendes inn på dette skjemaet:

Søknadsskjema Utviklingsstipend 2022 – Et samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Idrettsråd (jotform.com)

FRIST FOR INNSENDING 15 FEBRUAR!!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather

Drammen har vært lengre fremme i skoene enn de fleste andre kommuner

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

35 skoler, 31 barnehager, 14 idrettsklubber og 40 inkluderingstiltak. Det er noen av tallene som viser hverdagen i Aktive lokalsamfunn i Drammen. Fredag møttes idretten og skolene

Ordfører Monica Myrvold Berg ønsket velkommen til samlingen om Aktive lokalsamfunn.

Aktive lokalsamfunn styrker skolene og det styrker idretten. Gjennom aktivitet, møteplasser og felles interesser møter mennesker hverandre i aktivitet. Fredag møttes 90 deltakere for å inspirere hverandre, lære av hverandre og dra nytte av hverandre i det videre arbeidet med Aktive lokalsamfunn i Drammen.

– Med Aktive lokalsamfunn tar vi et utvidet samfunnsansvaret, sa ordfører Monica Myrvold Berg da hun åpnet konferansen fredag.

– Gode og levende lokalsamfunn er med på å skape tilhørighet og livskvalitet gjennom hele livsløpet. Og samarbeid mellom kommune, skole og frivillighet er et gullegg, men det krever innsats fra alle parter, sa ordføreren foran et lyttende publikum.

Fortsett å lese «Drammen har vært lengre fremme i skoene enn de fleste andre kommuner»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather