Om Idrett i de politiske programmene.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Om et år er det valg og DIR har tatt en runde på nettet for å finne hva de politiske partiene sier om idrett i sine partiprogrammer. Av partiene som sitter i Bystyret så finner vi ikke noen lokale programmer hos Drammen FrP og Drammen SV. Høyre, AP, KrF og Venstres formuleringer om idretten finner dere ved å lese videre her: 

Venstre:

Frivillige organisasjoner:
• Det er viktig å ha stor bredde i idrettstilbudet i Drammen, både organisert og uorganisert idrett, at lokal idrett skal prioriteres, å få foreningene inn i SFO og som driftere av bydelshus og fritidsklubber.

Høyre:

Idrett
Idretten bidrar til trygge og gode oppvekstmiljøer og fremmer god helse blant barn og unge. Den organiserte idretten er en av samfunnets mest sentrale verdiformidlere. I tillegg er idretten en av de viktigste arenaene for samfunnsnyttig, frivillig innsats. Marka er byens viktigste ”anlegg”, men idrettsbaner og ‐haller, kunstgressbaner, cricketbane, hoppbakker, alpinbakker og nærmiljøanlegg er viktig infrastruktur i idrettsbyen Drammen.

Kommunens primære oppgave innenfor idrett er å gi bredde‐ og barneidretten gode og stabile rammer. Drammen Høyre vil derfor prioritere kommunale midler til investeringer i breddeanlegg, samt drift og vedlikehold av disse. For oss er det viktig å finne en god balansegang mellom kultur‐ og
idrettstilbud som er helt eller delvis offentlig finansiert og tilbud som finansieres av brukerne og/eller andre aktører.

VI mener at idretten har en viktig rolle å spille på flere måter i byens kulturliv. Idretten bidrar til å skape lokalpatriotisme både i sitt nærmeste nærmiljø og for byen som sådan. Idretten bidrar også til økt forståelse for fysisk aktivitet, og dermed til å bedre folkehelsen. Idretten har også vist seg som en viktig arena for raskere integrering av barn og unge med en annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Høyre vil
• at idrettsanlegg fortrinnvis bygges i kommunal regi og driftes kommunalt eller av idretten.
• at nye idrettsanlegg fortrinnsvis bør legges i/nær skoler og sentra med et godt kollektiv tilbud.
• opprettholde halleiereduksjon på 80 prosent til barn og unge.
• at alle bydeler skal ha gode nærmiljøanlegg som kan benyttes av de fleste aldersgrupper.
• at Marienlyst gamle gress islegges tidligst mulig som et nyttig tillegg til dagens kunstisflate.
• at arbeidet med vurdering av ishall i Drammen videreføres.
• at rehabilitering prioriteres økonomisk i konkurranse med bygging av nye av idrettsanlegg.
• at behovet for nye typer idrettsarenaer tilpasset byens kulturelle mangfold vurderes på linje med tradisjonelle anlegg.
• at det tilrettelegges for at barn og ungdom med minoritetsbakgrunn lettere skal få mulighet til å delta i idrettslig aktivitet i fritiden og at dette sees inn mot idrettens inkluderingsarbeid.
• at behovet for forbedret idrettstilbud på Fjell sikres ved gode løsninger som også dekker bydelens behov for et bedre idretts‐ og kulturtilbud i tråd med satsingen på Fjell 2020.
• at kommunen støtter barne‐ og ungdomsidrett ved å yte økonomisk driftsstøtte i forhold til aktivitetsnivå og antall medlemmer.
• jobbe for tilrettelegging slik at en større andel av byens befolkning kan ta del i friluftsopplevelser både langs strandpromenadene og på de mange turstier og skiløyper i marka.
• at kommunen samarbeider med Drammen og Oplands Turistforening (DOT) for å øke interessent for friluftsliv og mosjon.
• at kommunen vurderer å bidra med støtte til rehabilitering av populære utfarts‐steder/hytter mot å kunne få benytte disse under skolenes aktivitets‐ og sportsdager.

Arbeiderpartiet:

Drammen Arbeiderparti vil at kultur skal være motoren i byens utvikling. Drammen har allerede blitt et vakkert sted å bo. Det er likevel et sterkt behov for å sikre kvaliteten og tilgangen på kultur slik at alle har mulighet til å delta på de aktivitetene man måtte ønske. Drammen må fortsette å utvikle seg i en positiv retning, og byen må ha et kulturelt innhold som kan tilfredsstille de som bor her og de som ønsker å bo her.
Kulturbyen Drammen 2029
Drammen Arbeiderparti vil lage en strategisk handlingsplan for Drammens kunst- og kulturpolitikk for pe- rioden 2011–2029, i samarbeid med kulturen. Dette skal være «Det store kulturløftet i Drammen».
Satsingen på idrett er viktig for alle aldersgrupper. Aktivitet fører til bedre helse og trivsel. Idrettslagene må ha forutsigbarhet i hverdagen. Drammen Arbeiderparti mener at Drammen Idrettsråd (DIR) gjør en svært god innsats og vil fortsette å samarbeide tett med DIR. Det er samtidig viktig å fange opp de ulike idrettene som faller utenfor Idrettsrådet. Det skal lages en forpliktende handlingsplan sammen med idretts- miljøene for å videreutvikle idretten som motor for gode oppvekstmiljøer i byen.
Det er gjennom kultur og idrettsaktiviteter folk møtes, og dette er samtidig en naturlig arena for integrering og for utvikling av nye felles kulturelle verdier og normer som gjør oss alle til drammensere. I Drammens- regionen finnes det tusenvis av frivillige som arrangerer alt fra fotballkamper og dugnader til inntekt for sin forening, til arrangører av konserter og teater. Drammen Arbeiderparti vil jobbe for å sikre rettighetene til arrangørene og legge til rette for at alle får tilstrekkelig opplæring i sikkerhet rundt arrangementene.
Lag og foreninger må ha tilgang på lokaler for å kunne gjennomføre sine aktiviteter. Det er kommunens ansvar å sørge for at de som gir våre barn gode oppvekstmiljøer og nærmiljøer opplever at kommunen stiller opp for dem.

Drammen Arbeiderparti vil:

• Sikre lag og foreninger med aktivitet for barn og unge gratis leie av skoler, haller og baner
• Utarbeide den forpliktende handlingsplanen «Det store kulturløftet i Drammenssamfunnet 2029». Dette skal skje i samarbeid med kulturlivet i Drammen.
• Utarbeide den forpliktende handlingsplanen om «Idretten som motor for utvikling av gode opp- vekstmiljøer i Drammenssamfunnet 2029». Dette skal skje i samarbeid med Idrettsrådet i Drammen.
• Sikre Union Scene og Drammens Teater forsvarlig drift. Utleiepriser må holdes på et nivå som sikrer det lokale kulturlivet.
• Jobbe for revitalisering av Drammens Museum.
• Utvikle Spiralen, Friluftsmuseet og Åspaviljongen.
• Åpne museumsområdet for mer aktiv bruk.
• Etablere Drammens byhistoriske senter og rimelige atelier for kunstnere. Utrede Strømsø skole til dette formålet.
• Sørge for at Drammen kommune har et nært samarbeid med toppidretten, herunder SIF og DHK.
• Invitere til samarbeid om IFO (Idrettsfritidsordning) på alle skoler som en integrert del av SFO.
• Bygge «Nærmiljøparker» som inneholder ballbinge, klatrestativer, skateområde og et flott utemiljø i nærhet til skolene i alle bydelene.
• Videreføre musikkbingeprosjektet og sørge for at hver bydel har en musikkbinge.
• Arbeide for en styrket finansiering av idrettsanlegg.
• Styrke og videreutvikle Nøstedhallen, og sikre denne permanent drift.
• Videreutvikle Brageteateret som regionteater.
• Jobbe sammen med lokale arrangører for å skaffe flere arrangement til regionen.
• Igangsette støtte til kompetanseheving, med spesielt fokus på sikkerhet og økonomi.
• Sørge for at nye idrettsanlegg skal bygges tilknyttet skoler.
• At ved utarbeidelse av strategidokumenter, samferdselsplaner og arealplaner i kommunen skal idrettens ønsker tas hensyn til.
• Etablere kulturråd basert på samme modell som idrettsråd.
• Sørge for at alle kan delta på kultur- og idrettstilbud uavhengig av økonomi.

KrF:

  • idretten blant barn og unge må gis gode vilkår
  • det kan bygges flere aktivitetsområder, slik som flerbrukshaller og ballbinger, ny kunstisbane på Åssiden bør vurderes

.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram