Drammen Idrettsråd støtter Solidaritetsfondet med 36.000 kroner.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd etablerte høsten 2018 Solidaritetsfondet for å kunne støtte barn og unge som står utenfor det ordinære idretts- og fritidstilbudet. Solidaritetsfondets målsetting er å stå i solidaritet med barn og unge som faller utenfor fellesskapet på grunn av økonomiske barrierer. Gjennom Solidaritetsfondet kan DU være med på å gi et medlemskap, en aktivitetskontingent eller et bidrag til noe etterlengtet utstyr. Vi snakker om å bidra til å realisere en inngangsbillett til deltagelse i idretts og fritidslivet.

Drammen Idrettsråd inviterer næringslivet i Drammen, alle innbyggerne og hele idrettsbevegelsen til stordugnad. Vi har et sterkt ønske om at idretten skal være for alle.
Drammen Idrettsråd, sammen med topp og breddeidrett jobber målrettet gjennom å følge opp idrettens egne beslutninger.
Bakgrunnen til idrettens utvidete samfunnsansvar er en enstemmig resolusjon som ble vedtatt på Norges idrettsforbunds Idrettsting i 2015:

Alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. Idrettstinget vil redusere økonomiske hindringer for deltakelse.
Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Idretten skaper tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende for kropp og sinn. Ingen skal måtte stå utenfor.
Norsk idrett vil begrense kostnadene til trening og konkurranser og arbeide for gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom. Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig. Bruk av kostbart utstyr skal begrenses for barn og unge. Idrettslagene må tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.

Drammens Idrettsråd og Drammensidretten har siden 2002 jobbet med inkludering i idrettslag og økonomiske barrierer for deltagelse.
I 2016 lanserte regjeringen Fritidserklæringen med mål om at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens sosioøkonomiske situasjon.
Det finnes ingen «kvikk fiks», vi må alle jobbe for å finne gode løsninger i fellesskap.
Å ha en meningsfull fritid er viktig for alle, og fysisk aktivitet viser seg også være en viktig del av dette. Det handler om å skape muligheter for alle.
Samtidig har vi mange barn og unge i vår kommune som ekskluderes fra aktivitet på grunn av. økonomiske barrierer. Familier som av ulike grunner sliter med å betale det det koster for å delta.
På landsbasis lever 10.3% (2014-2016) av barn under 18 år i vedvarende lavinntektsfamilier
Dette er om lag 101.300 barn (2016), halvparten med minoritetsbakgrunn. I Drammen betyr dette at 17,8% barn og unge lever i familier med vedvarende lavinntekt.
Det frivillige arbeidet i Drammensidretten bidro med kr 158 400 000,- og 352 årsverk for 2018. Dette viser at idrettslagene i Drammen er en stor bidragsyter til Drammensamfunnet.
I Drammen er det 88 idrettslag som jobber for å skape gode tilbud til barn og unge og motvirke utenforskap. Flere av idrettslagene tar et utvidet samfunnsansvar og jobber for trygge og aktive oppvekstsvilkår for barn og unge i Aktive Lokalsamfunn og gjennom inkludering i idrettslag.
Idrett og kommune med samme mål
Drammen Idrettsråd tok i 2016 initiativ til et samarbeid med Drammen Kommune, utvalgte skoler og to idrettslag for en prøveordning vedrørende kontingentfritak for barn og unge i Drammen, der økonomi er en barriere for å deltagelse.
Det finnes per i dag ingen god løsning for kontingentfritak eller rekruttering av barn og unge i fritidsaktivitet der familiens økonomi hindrer deltakelse i idretten. Drammen Kommune sammen med idretten, Levekårsteamet/NAV, Frelsesarmeen og noen utvalgte skoler har med bakgrunn i evalueringen av prøveordningen «kontingentfritak» satt seg som mål å videreutvikle en modell som skal styrke en ubyråkratisk løsning får deltagelse til beste for barn og unge i lokalsamfunnet. Her må alle på banen.
Drammen idrettsråd ønsker å øremerke midler til fritidsaktivitet til barn og unge i vedvarende lavinntektsfamilier på samme måte som det gjøres med barnehageplasser og aktivitetsskolen (AKS). Vedvarende lavinntektsfamilier som får gratis barnehage og AKS plass gis større mulighet til deltagelse i fellesskapet. På den måten kan også idretten rette fokus mot barn og unge som ikke har krav til støtte gjennom offentlige tjenester. Uansett løsning krever det en raushet fra alle parter mot felles mål.
Idretten må ta medansvar, jobbe for å senke barrierer for deltagelse og se på interne rutiner og se på løsninger for omfordeling av egne midler. Idretten skal ikke bare være et tilbud for de ressurssterke. Idretten i Drammen kan ikke løse fattigdomsutfordringene alene men ønsker å være en del av løsningen.
Det er etablert et godt samarbeid mellom idrett og skole i Drammen de siste årene. Felles målsettinger har løftet lokalsamfunnene i Drammen og bidrar til å skape nye synergier.
Landsbyene lever som aldri før!
Målsettingen for Aktive Lokalsamfunn er livslang idrett og aktivitetsglede og trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i Aktive Lokalsamfunn.
Gjennom samarbeid har vi større mulighet til å se barn og unge som faller utenfor fellesskapet og sette inn tiltak for å motvirke utenforskap. Drammen Idrettsråd er sitt ansvar bevisst og gjennom Solidaritetsfondet ønsker vi å stå i solidaritet med barn og unge der økonomiske barrierer forhindrer idrettsglede.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram