Innkalling til konstituerende årsmøte Drammen idrettsråd

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Tid:          12.02.2020 kl. 19.00

Sted:        Kompetansesenteret. Wergelandsgt. 9. 3019 Drammen.

 1. Årsmøtet avholdes med bakgrunn i vedtak på årsmøtene i Drammen idrettsråd, Nedre Eiker idrettsråd og Svelvik idrettsråd den 12.02.2020 om sammenslutning til et felles idrettsråd.
 2. Hovedsakene er ny lov, budsjett og valg.
 3. Egen saksliste følger med innkallingen og ligger også på nettsiden www.drammenir.no .
 4. Alle sakspapirer og informasjon ligger på nettsiden.
 5. Alle representantene fra de tre ordinære årsmøtene i Drammen idrettsråd, Nedre Eiker idrettsråd og Svelvik idrettsråd vil ha stemmerett på det konstituerende årsmøtet til Drammen idrettsråd.
 6. Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling ved valg av representanter, jfr. NIFs lov § 2-4.
 • Sakliste for årsmøtet:
  • Godkjenne de fremmøtte representantene.
  • Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
  • Velge dirigent (er), referent (er), samt to representanter til å underskrive protokollen. Velge tellekorps.
  • Behandle vedtak om etablering av Drammen idrettsråd.
  • Behandle forslag om navn og logo for Drammen idrettsråd med virkning fra 12.02.2020.
  • Behandle forslag om ny lov for Drammen idrettsråd, med virkning fra 01.01.2020.
  • Behandle rammebudsjett for 2020.
  • Engasjere statsautorisert / registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap, med virkning fra 01.01.2020.
  • Foreta følgende valg til Drammen idrettsråd, med virkning fra 12.02.2020:
   • Leder og nestleder.
   • 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
   • Kontrollutvalg på minst to medlemmer og et varamedlem.
   • Valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem.
   • Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • Behandle forslag til arbeidsprogram: Idrettens fellesnemds avsluttende rapport

Link til  saksdokumenter. (legges ut senest 29. januar!)

NB! Det vil ikke bli utsendt sakspapirer via ordinær postgang.

NB! Det er avsatt tid til en samling med de nye styremedlemmene som blir valgt på dette årsmøtet. Samlingen vil foregå på Svarstad Lodge fra 6.3 til 8.3. https://svarstadlodge.no/

Ber om at alle styrekandidatene som står på Valgkomiteens innstilling merker seg dette tidspunktet!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram