Utlysning av restmidler barnefattigdom. – Kort søknadsfrist.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser i overkant av 30 millioner kroner i restmidler til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.Eksempler på hva det kan søkes støtte til
1) Investeringer i utstyr og annet som gir målgruppen mulighet til meningsfull fritids- og ferieaktivitet. Eksempler på dette kan være utstyr til utlånssentraler, kommunale tjenester eller private/frivillige organisasjoner i forbindelse med ferie- og fritidstiltak (ski, kanoer, lavvo, fiskeutstyr, uteleker etc.). Det kan også gis støtte til å pusse opp leirsted, lokaler eller annet som kommer målgruppen til gode.
2) Tiltak som fikk tilskudd til ferie- og fritidstiltak i den ordinære søknadsrunden, hvor søker ser et behov for å styrke tiltaket gjennom en høyere søknadssum. Det er utarbeidet et forenklet søknadsskjema for dette. Eksempler på dette kan være ferieleir, ferieklubb, sommerjobb for ungdom og andre fritidsaktiviteter.
3) Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter. Eksempler på dette kan være ferieleir, ferieklubb, sommerjobb for ungdom, filmkurs og musikkverksted.Det kan søkes om nye tiltak (1 og 3) samtidig som man søker om å styrke eksisterende (2).

Innsending av søknadsskjema og søknadsfristSøknadene skal sendes Drammen kommune som foretar en politisk og administrativ vurdering og prioritering før de sendes til behandling hos Bufdir. Bufdirs søknadsskjema skal benyttes av alle søkere.

Innsending med e-post.
Søknadskjema må signeres før det scannes for innsending som vedlegg til e-post til kommunepost@drmk.no. Merk e-posten «Tilskudd mot barnefattigdom»

Innsending som brevpost
Søknaden sendes som brev til Drammen kommune, Engene 1, 3008 Drammen. Merk konvolutten «Tilskudd mot barnefattigdom»Søknaden sendes til Drammen kommune innen 22. mai 2014.

Søkere bør sette seg inn i rundskrivet som regulerer tilskuddsordningen mot barnefattigdom (rundskriv Q-41/2013) og veileder. Se full utlysningstekst for restmidler, rundskriv, søknadsskjemaer etc.

Spørsmål? Kontakt rådgiver Ranveig van der Meij på telefon 32 04 69 52.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram